Zber bioodpadu v rodinných domoch (individuálna bytová výstavba)

 • Bioodpad zo záhrad (zelený odpad)
  Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (bioodpad zo záhrad) v rodinných domoch môžu ich obyvatelia dávať na svoj kompost, použiť na mulčovanie záhonov alebo dávať do hnedých nádob s objemom 240 l na BIOODPAD zo záhrad (zelený odpad). Takúto nádobu na zelený odpad má každá domácnosť na vlastnom pozemku (prideľuje Mesto Pezinok na základe žiadosti). Do bioodpadu zo záhrad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Nepatria sem: kamene, hlina, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, mäso, časti zvierat, kuchynský bioodpad a pod.

  Príručka „Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“ na str. 14-15 Vám poradí, ktorý bioodpad dávať do hnedej nádoby na bioodpad zo záhrad a ktorý bioodpad je vhodný na kompostovanie:
  https://www.naturpack.sk/downloads/np_alchymia_odpadu_v1_5_type_final_update2_pdf.pdf

 • Bioodpad z kuchyne (BRKO)
  Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (kuchynský bioodpad) je odpad, ktorý vzniká v kuchyni pri príprave jedla a varení. Obyvatelia rodinných domov môžu kuchynský bioodpad dávať na svoj kompost, svojim zvieratkám (zajace, sliepky...) alebo zbierať do hnedých perforovaných košíkov od Mesta Pezinok alebo môžu použiť aj vlastné nádoby. Do košíkov odporúčame použiť kompostovateľné vrecko. Ak sa použije kompostovateľné vrecko, môže ísť celý obsah aj s vreckom do 240 litrovej hnedej nádoby na kuchynský bioodpad, ktorú majú obyvatelia rodinných domov umiestnenú na ulici medzi rodinnými domami. Ak sa zbiera kuchynský bioodpad do vlastnej nádoby alebo sáčku, ktorý nie je kompostovateľný, obsah sa musí do hnedej nádoby vysypať (bez obalu). Patria sem: zvyšky akéhokoľvek jedla, šupky z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, mäso, kosti, vaječné škrupiny, staré pečivo, koláče, sladkosti, použitá servítka, špáradlo, nedojedené zbytky jedla z taniera. Nepatrí sem napr. akýkoľvek produkt, ktorý nie je prírodného, teda rastlinného alebo živočíšneho pôvodu.

  Umiestnenie hnedých nádob na kuchynský bioodpad nájdete tu.
  (na vyhľadanie kontajnerových stojísk na kuchynský bioodpad kliknite na ikonu v šedom poli na ľavo od nadpisu „Kontajnerové stojiská Pezinok“ a označiť si vo štvorčeku iba „Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad“)

  Obyvateľ  Pezinka môže vyhodiť  kuchynský bioodpad do ktorejkoľvek nádoby umiestnenej v meste Pezinok.


Zber kuchynského bioodpadu z rodinných domov od roku 2022
Od roku 2022 sa bude zbierať kuchynský bioodpad v rodinných domoch priamo „od dverí“. Táto povinnosť vyplýva z právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, pričom za primeranú donáškovú vzdialenosť sa považuje 0 metrov od bydliska. V praxi to znamená, že tak ako sa vykladajú nádoby napr. na papier, tak sa budú vykladať podľa vývozného