Ovzdušie

OvzdušieNa úseku ochrany ovzdušia plní mesto funkciu delegovanej štátnej správy pre tzv. malé zdroje znečisťovania ovzdušia (zdroje s menovitým príkonom do 300 kW, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie...).
Úlohy v tejto oblasti sú dané obci zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákonom č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Obec v prenesenom výkone štátnej správy podľa zákona o ovzduší najmä:
  • vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich užívanie (tlačivo Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu MsÚ, na oddelení životného prostredia alebo si ho stiahnúť tu)
  • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov
  • ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu
  • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja.


V zmysle zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov prijalo Mestské zastupiteľstvo Všeobecne záväzné nariadenie   č. 15/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní každoročne do 15. februára oznámiť mestu údaje, na základe ktorých budú spoplatnení. Na ohlasovaciu povinnosť môžu prevádzkovatelia MZZO použiť vzorové tlačivo.
 

Oznámenie údajov pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za rok 2021 (PDF / DOCX)