Zimná údržba

Mesto je pripravené na zimnú údržbu

Cieľom zimnej údržby mesta Pezinok je zabezpečiť bezpečné presúvanie sa po meste pre chodcov i vodičov počas celej zimy, teda aby chodníky a cesty boli prístupné aj v nepriaznivom počasí a neboli šmykľavé.

Rozsah zimnej údržby sa každý rok spresňuje v operačnom pláne. Upravuje sa aj čas pohotovosti pre vozidlá i technikov, ktorí zimnú údržbu zabezpečujú mimo pracovnú dobu. Zimná údržba sa zabezpečuje od 15. novembra do 15. marca a zimná pohotovosť od 1. decembra do 28. februára budúceho roka.

Zimná údržba predstavuje mechanické a ručné odhŕňanie snehu. Odhŕňanie radlicou sa zabezpečuje, ak je vrstva snehu vyššia než 5 cm. Na cesty a chodníky sa bude používať posypový materiál – kamenná drvina a soľ v pomere 3:1. Oproti minulým rokom sme pridali jeden diel kamennej drti, keďže je to ekologickejšia forma posypu ako soľ.

Mesto Pezinok zabezpečuje zimnú údržbu prostredníctvom spoločnosti Petmas, spol. s r. o. na verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a chodníkoch vyznačených na mape zimnej údržby. V operačnom pláne je udržiavanie ciest a chodníkov rozdelené podľa priority nasledovne:

  • komunikácie mestského významu – údržba do 4 hodín od ukončenia sneženia,
  • komunikácie zonálneho významu – údržba do 6 hodín od ukončenia sneženia,
  • komunikácie lokálneho významu – údržba do 12 hodín od ukončenia sneženia,
  • komunikácie v rekreačnej oblasti – údržba do 18 hodín od ukončenia sneženia,
  • chodníky – údržba do 4 hodín od ukončenia sneženia.


Zastávky autobusov, priechody pre chodcov, schody a lávky budú odhrnuté do 3  hodín od ukončenia sneženia, pešie uličky nevyznačené v mapových podkladoch v priebehu dňa podľa technických možností a za súčinnosti obyvateľstva.

Žlté nádoby s pohotovostným posypovým materiálom budú umiestnené na potenciálne nebezpečných miestach – pri chodníkoch, lávkach, schodoch. Prosíme obyvateľov o pomoc s posýpaním. Presné rozmiestnenie nádob nájdete v mapových podkladoch.

Mesto nezabezpečuje údržbu nespevnených a neprístupných komunikácií vo vinohradoch a lesných ciest, ani komunikácií II. a III. triedy, 502, 503 (hlavné ťahy v meste sú v kompetencii Bratislavského samosprávneho kraja). Zimná údržba nezahŕňa komunikácie súkromných vlastníkov neodovzdané mestu.
 

Operačný plán zimnej údržby v meste Pezinok pre zimnú sezónu 2021/2022


Intertaktívna mapa zimnej údržby