Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom (bioodpad)

Mesto Pezinok je povinné podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov. Biologicky rozložiteľné odpady nesmú byť súčasťou zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach odpadov a preto sme povinní zbierať tento odpad oddelene od ostatných zložiek odpadu. V meste Pezinok k zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v marci 2021 pribudol aj zber kuchynského odpadu.

Bioodpad zo záhrad (zelený bioodpad) z rodinných domov môžu ich obyvatelia dávať na svoj kompost, použiť na mulčovanie záhonov alebo dávať do hnedých nádob s objemom 240 l na BIOODPAD zo záhrad (zelený odpad). Takúto nádobu na zelený odpad má každá domácnosť na vlastnom pozemku (prideľuje Mesto Pezinok na základe žiadosti). Bioodpad sa zbiera podľa vývozného kalendára tak, že sa hnedé nádoby umiestnia v deň vývozu pred dom. Do bioodpadu zo záhrad patrí: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, šupky z ovocia a zeleniny, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. Nepatria sem: kamene, hlina, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, mäso, časti zvierat, kuchynský bioodpad a pod.

Príručka „Alchýmia triedenia komunálneho odpadu“ na str. 18-20 Vám poradí, ktorý bioodpad dávať do hnedej nádoby na bioodpad zo záhrad a ktorý bioodpad je vhodný na kompostovanie:
https://www.naturpack.sk/downloads/np_alchymia_odpadu_v3_type.pdf?u=1

Bioodpad sa spracúva v spoločnosti EBA s. r. o.

Kuchynský bioodpad