Žiadosti a tlačivá

Uvedené tlačivá sú vo formáte PDF (na ich otvorenie potrebujete PDF prehliadač).
Tlačivá je potrebné vytlačiť, vypísať a odovzdať v podateľni Mestského úradu.
V prípade nejasností ohľadom tlačív sa môžete obrátiť na Kanceláriu prvého kontaktu
tel.: 033/6901 007, e-mail: informacie@msupezinok.sk.


Upozornenie: niektoré tlačivá sú obojstranné a tak ich treba aj vytlačiť, vyplniť a predložiť

Referát kultúry, športu a podnikania
FINANČNÉ ODDELENIE
ODDELENIE KLIENTSKYCH A PRÁVNYCH SLUŽIEB
Klientske centrum
Právny referát
ODDELENIE STRATÉGIE A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Referát životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy
Referát rozvoja mesta
ODDELENIE STAVEBNÉHO PORIADKU A VÝSTAVBY
Referát výstavby a realizácie
STAVEBNÝ ÚRAD
MAJETKOVÉ ODDELENIE
ODDELENIE ŠKOLSTVA
ODDELENIE SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI