Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpadBiologicky rozložiteľný kuchynský odpad (ďalej len „BRKO“)  je odpad, ktorý vzniká v kuchyni pri príprave jedla a varení.

Mesto Pezinok zaviedlo zber BRKO v roku 2021. Na sídliskách sa BRKO zbiera do nádob umiestnených na kontajnerových stojiskách. V rodinných domov bol od roku 2022 zavedený zber priamo „od dverí“.

Evidujeme pokles zmesového netriedeného odpadu z čiernych kontajnerov takmer v každom mesiaci v roku 2021 a 2022. V priemere ide o približne 33 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac.

 

BRKO zbiera spoločnosť CMT Group s. r. o. so sídlom v Bratislave a odpad odváža do bioplynovej stanice v Budči. Zhodnocovaním BRKO v bioplynovej stanici vzniká bioplyn a digestát – organické hnojivo. Bioplyn sa následne spaľuje v kogeneračných jednotkách za vzniku elektrickej energie a tepla, digestát sa využíva ako sekundárny zdroj živín v poľnohospodárstve (hnojivo). Všetok takto vyzbieraný kuchynský odpad neskončí na skládke, ale je využitý na výrobu energie, tepla a hnojiva.

Obaly z kompostovateľných plastov (z obedov, na nápoje) nepatria do nádoby na kuchynský odpad. „Ide o to, že tieto materiály sa rozkladajú veľmi pomaly a trvá týždne či dokonca mesiace, kým sa dané obaly rozložia (dokonca aj v priemyselnej kompostárni). Na druhej strane proces spracovania odpadu v bioplynovej stanici trvá iba niekoľko dní. Dané obaly by sa teda nestihli rozložiť a znehodnotili by výsledné hnojivo, ktoré vzniká ako vedľajší produkt procesu anaeróbnej fermentácie,“ vysvetlil Tomáš Tomčala z bioplynovej stanice.