Ochrana vôd

Veľmi dôležitou súčasťou životného prostredia sú vody (vodné toky a vodné nádrže) a starostlivosť o ich čistotu. Zo zákona sú majetkom štátu. Ich správu a údržbu v celom katastri Pezinok a Grinava vykonáva štát prostredníctvom Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Bratislava ( SVP ), Správy vnútorných vôd Šamorín (bývalé Povodie Dunaja).

Zákonom NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky prešli na obce niektoré kompetencie v oblasti nakladania s vodami. Úlohy sú tu dané zákonom NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Obec teda rozhoduje o používaní vôd bez náhrady, ochrane rybárstva, vydáva súhlas na stavby (napr. studne), zariadenia príp. činnosti, ktoré môžu ovplyvniť vodné pomery, schvaľuje kanalizačné poriadky, vydáva povolenie na vypúšťanie vôd, rozhoduje o pripojení prípojky v prípade sporu o jej zriadení.
Kučišdorfská priehrada