Miera triedenia odpadu ovplyvňuje poplatky za zber

Triedenie odpadu má viacero dôležitých dôvodov, ktoré vedú k jednému spoločnému cieľu – kvalita životného prostredia. Správne triedenie a následná kvalitná recyklácia chráni nás, ale i naše financie. Musí však dosahovať určitú úroveň.

Pezinok triedi odpad od roku 1993. Každá domácnosť v rodinnom dome má nárok na sadu 3 nádob –  na netriedený odpad, na biologický odpad a na papier. Plasty sa od začiatku roka 2011 triedia zvlášť do plastových vriec. Obyvatelia bytových domov majú k dispozícii 1100 l kontajnery na netriedený odpad, papier a plasty. Sklo, kovy, tetrapaky a textil od obyvateľov rodinných domov aj bytoviek sa zbiera donáškovým spôsobom do 1100 l kontajnerov rozmiestnených po meste. Od 1. januára sa triedenie vzťahuje aj na odpad, ktorý vyprodukujeme v kuchyni – na šupky zo zemiakov, mrkvy, zvyšky potravín.

 

Prečo triediť odpad?

Triedenie výrazne redukuje množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky, eliminuje riziko vzniku tvorby čiernych skládok, znižuje náklady na odvoz a uloženie netriedeného odpadu na skládku, šetrí prírodné zdroje a suroviny a zároveň znižuje nepriaznivé dopady pôsobenia človeka na životné prostredie.

 

Za triedený zber odpadov neplatíme

Od roku 2016 je pre občanov triedený zber odpadov bezplatný. Systém triedeného zberu vo všetkých obciach na Slovensku v plnej miere financujú spoločnosti, ktoré spadajú pod tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Ide o spoločnosti, ktoré prinášajú na slovenský trh odpady alebo potenciálne odpady, ako sú napr. rôzne obaly.

 

Nesprávne triedenie zvyšuje poplatky za zber odpadu

Mesto platí za odber bio odpadu a skládkovanie zmesového komunálneho odpadu (tzv. netriedeného), pričom od roku 2019 sa výška poplatkov za skládkovanie odvíja od úrovne triedenia. „Čím bude objem zmesového odpadu menší, tým budú menšie náklady na zber i skládkovanie, a od toho sa odvíja i poplatok pre občanov. Keď odpad netriedime, všetko končí na skládke a efekt je opačný,“ vysvetlila vedúca referátu životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy Oľga Moťovská a dodala, že veľmi dôležitá je i miera kvality triedenia: „Za nesprávne vytriedený odpad alebo znečistené separáty môže byť mestu účtovaný rovnaký poplatok ako za netriedený odpad, čím sa opäť zvyšujú náklady.“