Poľovníctvo

Na pozemkoch vo vlastníctve Mesta, či už lesoch, poliach alebo vinohradoch, žije pomerne veľké množstvo poľovnej zveri. V lesoch je to najmä zver raticová s pôvodnými druhmi ako sú zver jelenia, srnčia a diviačia a druhmi introdukovanými ako je zver danielia a muflonia. Na poliach vo vinohradoch a v remízkach žije najmä bažant, dnes už v malom množstve zajac a zriedkavo jarabica. Z toho dôvodu boli na mestských pozemkoch kompetentným štátnym orgánom uznané dva poľovné revíry. Na lesných pozemkoch je to poľovný revír Leštiny s celkovou výmerou 1724,73 ha. Z toho 1182,81 ha sú mestské pozemky, 344,36 ha pozemky vo vlastníctvPoľovníctvoe štátu a 197,56 ha pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom a urbáre. Na poľnohospodárskom pôdnom fonde je to poľovný revír Podkarpatské pole, kde je Mesto vlastníkom 6,95 ha pozemkov.

Mesto Pezinok uzatvorilo v r.1993 Zmluvu o prenájme výkonu práva poľovníctva s Poľovníckym združením Leštiny so sídlom v Pezinku. Podľa nej je PZ povinné v poľovnom revíri vykonávať právo poľovníctva podľa zákona č. 23/1962 Zb. v znení jeho noviel a vykonávacích predpisov.
Na základe zaradenia poľovného revíru do lokality pre chov danielej zveri a novej bonitácie v roku 1999 (podľa tejto bonitácie sa v na území PR chová a loví zver danielia, srnčia, jelenia, muflonia a diviačia), bolo potrebné prehodnotiť a novelizovať zmluvu o prenájme výkonu práva poľovníctva a zohľadniť v nej všetky nové skutočnosti. Táto bola uzavretá medzi prenajímateľmi: Mestom Pezinok, Lesmi SR š.p. Banská bystrica a Slovenským pozemkovým fondom a nájomcom Poľovníckym združením Leštiny. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú, a to do 31.12. 2009. Nakoľko platnosť tejto zmluvy vypršala v decembri roku 2009 bola s nájomcom uzatvorená nová zmluva.

V zmysle zmluvy je PZ povinné najmä:
 • zlepšovať chovnú hodnotu poľovnej zveri
 • chrániť prirodzenú biologickú pestrosť v lese
 • chrániť zver pred nepovoleným lovom
 • dodržiavať ust. § 19 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch (vjazd motorových vozidiel)
 • zriaďovať a udržiavať poľovné zariadenia po dohode s vykonávateľom LHP na území mestských lesov (posedy, soľníky, kŕmidlá a pod.)
 • dodržiavať nariadenia o hlásení a dokumentovaní stavu a lovu zveri
 • viesť knihu evidencie o vstupu členov PZ do revíru
 • hradiť škody spôsobené výkonom práva poľovníctva a zverou


Je potrebné pozitívne hodnotiť činnosť členov PZ v poľovnom revíri najmä starostlivosť o zver, prikrmovanie v zimných mesiacoch, budovanie a udržovanie soľníkov a kŕmnych zariadení. Oceniť je potrebné aj ďalšiu činnosť poľovníkov ako kosenie lúk na území revíru a následné sušenie a zber sena, ďalej zber a uskladnenie klasovej kukurice, dopĺňanie soľníkov, zber, dovoz a uskladnenie pagaštana koňského.
Povinnosťou vykonávateľa práva poľovníctva je zvyšovanie trofejovej a chovnej hodnoty poľovnej zveri v revíri. Toto je možné dosiahnuť len dobrou starostlivosťou a dôsledným selektívnym odstrelom.
Dôležitou súčasťou činnosti poľovníkov je pomoc proti šíreniu besnoty, ktorá sa našťastie v ostatných rokoch v k.ú. Pezinok nevyskytla. Odstrelené líšky zasielané na ŠVaPS v rámci monitoringu boli na besnotu negatívne. V minulosti sa poľovníci zúčastňovali aj na rozmiestňovaní vakcín, ktoré sa však v súčasnosti, v prípade potreby, rozmiestňujú celoplošne letecky.

V súvislosti s poľovnou zverou je dôležité upozorniť na postup pri jej nájdení prípadne zrazení motorovým vozidlom občanmi – nepoľovníkmi. Túto zver nie je možné si privlastniť, nakoľko je to podľa zákona považované za pytliactvo. V takom prípade je potrebné, aby občan na zranenú, uhynutú alebo zrazenú zver upozornil:
 • na MsÚ tel. č. 033/6901 501,
 • prípadne priamo poľovníkov a to v lese poľovného hospodára PZ Leštiny - p. Štefloviča na č. 0903 461 895
 • a mimo lesa hospodára PZ Podkarpatské pole Ing. Satka na č. 0905 649 828.