Povoľovanie rozkopávok

Ide o zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby podzemných vedení každého druhu, ktoré akokoľvek narúšajú povrch miestnych komunikácií a ich súčastí a verejných prieRozkopávkystranstiev. Povolenie rozkopávky vydáva Mesto Pezinok na základe písomnej žiadosti.

Povoľovanie rozkopávok na miestnych komunikáciách upravuje zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) ako zvláštne užívanie miestnych komunikácií. Miestnymi komunikáciámi sú všeobecne prístupné a užívané ulice, parkoviská vo vlastníctve obcí a miest a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií. Zvláštne užívanie povoľuje primátor mesta ako príslušný cestný správny orgán so súhlasom dopravného inšpektorátu a podlieha správnemu poplatku podľa osobitných predpisov. Mesto Pezinok upravilo výšku správneho poplatku internou smernicou pre stanovenie výšky správneho poplatku za povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácii.

Rozkopávky vo verejnej zeleni, v prípadoch ak trasa rozkopávky vedie cez verejnú zeleň, ktorá nie je cestnou zeleňou je možné vykonávať výkopové práce na základe osobitného povolenia na užívanie verejného priestranstva. Povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva nepodlieha správnemu poplatku.

Sadzba dane za plochu rozkopávky miestnej komunikácie a verejnej zelene je stanovená VZN č. 15/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien.