Bezpečnosť detských ihrísk

Rušenie detských ihrísk v Pezinku, ktoré sa začalo koncom marca odstraňovaním ihriskových prvkov, mesto robí z dôvodu bezpečnosti detí. Hlavná ročná kontrola, realizovaná odborne spôsobilou osobou v roku 2021 na 36 detských ihriskách v meste, ukázala, že viaceré z nich nespĺňajú bezpečnostné normy a predstavujú ohrozenie pre deti. V novembri minulého roka schválilo mestské zastupiteľstvo uznesenie, na základe ktorého sa niektoré nebezpečné ihriská zrušia alebo zmenia svoj účel a na iných sa odstránia ohrozujúce prvky.

Od 1.1.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Tento zákon prvý raz komplexne riešil a pomerne podrobne upravoval požiadavky na detské ihriská a ich bezpečnosť. Na druhej strane predstavoval potenciál rapídneho navýšenia výdavkov pre obce a mestá, ktoré sú najčastejšími vlastníkmi detských ihrísk. V rámci prechodných ustanovení bol určený čas na zosúladenie stavu detských ihrísk s novou úpravou do 31.12.2021. Jeho účinnosť však bola od 01.01.2020 do 18.02.2021.

Mesto na základe vykonanej kontroly nemalo inú možnosť ako trinásť nevyhovujúcich ihrísk odstrániť. Rušia sa ihriská, v ktorých blízkosti nebývajú deti vo veku od 3 do 10 rokov s trvalým pobytom v Pezinku alebo aj tie, kde sa v pešej dostupnosti nachádza alternatívne detské ihrisko.  Ide napríklad o ihriská na Bratislavskej, Záhradnej, Muškátovej, Hroznovej, Švermovej, L. Novomeského a Svätoplukovej ulici. Opravovať sa bude 24  ihrísk - odstránia sa z nich nebezpečné prvky a v priebehu roka sa nahradia novými. Ide najmä o prevažovacie hojdačky, preliezky, hojdačky a kolotoče.

Od 1.1.2022 zabezpečuje bežnú údržbu ihrísk Mestský podnik služieb Pezinok (MPS). Ide najmä o pravidelnú vizuálnu kontrolu, opravy, natieranie ihriskových prvkov, dopĺňanie skrutiek a častí či jednoduché osádzanie ihriskových prvkov. Vizuálna kontrola sa realizuje minimálne raz do týždňa, pričom každá je zaznamenaná v knihe kontrol a ich ročný súhrn je podkladom pre hlavnú ročnú kontrolu. MPS sa stará aj o pieskoviská na ihriskách. Počas sezóny (od 1.3. do 30.11.) ich bude pravidelne čistiť, prekopávať, prehrabávať a polievať vodou najmenej raz za dva týždne, o čom bude povinný viesť aj záznamy.

„Nechceme deťom brať ich ihriská, ale takisto nemôžeme dopustiť, aby sa hrali na prvkoch, ktoré nespĺňajú bezpečnostné normy, a teda sú pre ne ohrozujúce. Cieľom všetkých týchto zmien je predovšetkým bezpečnosť detí hrajúcich sa na ihriskách, ako aj zabezpečiť čistejšie ihriská v meste,“ vysvetlila vedúca oddelenia stratégie a životného prostredia Daniela Vašková Kasáková.
Výsledky hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk nájdete na webe mesta: Životné prostredie - Zeleň v meste a detské ihriská.