Plán kosenia mesta

Verejná zeleň v meste určená na kosenie predstavuje trávniky (bežná, intenzívna a sťažená kosba), cestnú zeleň (kosenie komunikácie, kosenie vinice) a osobitné plochy (areály, plochy verejnej zelene). Verejná zeleň je rozdelená do 8 skupín podľa typu kosby a 5 sektorov podľa dôležitosti lokalít v meste.

Rozdelenie skupín podľa typu kosby:

  1. Intenzívna kosba( 6-krát do roka)
  2. Bežná kosba (4-krát do roka)
  3. Kosba v sťažených podmienkach (4x a 2x ročne)
  4. Kosba areálov (4-6-krát ročne)
  5. Kosba plôch prevažne vo verejnej zeleni (3-4-krát ročne)
  6. Kosba okolia cestných komunikácií (3-krát ročne)
  7. Kosba okolia komunikácií vo viniciach (1-2-krát ročne)

 

Intenzita kosby je v interaktívnych mapách webGis Pezinok vyznačená farebne.

kosenie normálny režim 4x 187 687 m2
kosenie intenzívny režim 6x 81 786 m2
sťažené podmienky 2x a 4x 25 017 m2
kosenie areály 174 105 m2
kosenie plochy verejnej zelene 9 603 m2
cestná zeleň - komunikácie (1m) 21 893 m
cestná zeleň - vinice 30 547 m


Intenzitu kosenia danej oblasti si môžete pozrieť po kliknutí na daný link: https://webgis.geodeticca.sk/obec/pezinok_ret/.  Stačí si vybrať oblasť pre cestnú zeleň, osobitné plochy alebo trávniky.

Vzhľadom na veľký rozsah plôch (výmery) je kvôli prehľadnosti kosenie rozdelené aj do 5 sektorov. Každý sektor má samostatne vyrátané výmery pre kosenie 4x a kosenie 6x.

Poradie sektora Kosenie normálny režim 4x výmera v m2
1. Centrum mesta 16 690
2. Sever + Cajla 45 225
3. Muškát 46 980
4. Starý dvor+ Juh 77 563
5. Grinava 1 229
Spolu 187 687

 

Poradie sektora Kosenie normálny režim 6x výmera v m2
1. Centrum mesta 26 900
2. Sever + Cajla 22 849
3. Muškát 10 010
4. Starý dvor+ Juh 22 027
Spolu 81 786

 

Sťažené podmienky výmera v m2
kosenie 2x ročne 18 572
kosenie 4x ročne 6 445
spolu 25 017

     

Podrobnejšie informácie nájdete v Pláne kosenia mesta Pezinok

V prípade otázok alebo upozornení týkajúcich sa kosenia môžete kontaktovať  Mestský podnik služieb (MPS) :