Jedáleň a rozvoz stravy

Oznamy:


Stravovanie je podporná služba, ktorá je poskytovaná ambulantnou formou, t. j., občan priamo prichádza do miesta poskytovania sociálnej služby a služba sa mu poskytuje na neurčitý čas.

Stravovanie v Jedálni sa poskytuje na Hrnčiarskej ul. č. 44 v Pezinku, v čase od 11.30.hod. do 12.30.hod. v pracovných dňoch.

Jedáleň môže zabezpečiť službu aj prostredníctvom Rozvozu stravy do domácnosti fyzickej osoby. Mesto Pezinok poskytuje túto  službu prostredníctvom zmluvných dodávateľov, v súčasnosti sú to Hoots s.r.o. a Adina Fogtová ADA (Grinrock).


Ciele

Cieľom je zabezpečenie kvalitnej a dostupnej podpornej služby pre odkázaných obyvateľov mesta Pezinok, ktorá podporuje čo najvyššiu možnú sebestačnosť klienta.


Služby

Podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, sa v Jedálni poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá:

 • nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 • má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
 • dovŕšila dôchodkový vek


Kontakty

 • Bibiana Herchlová, jedáleň
  tel.: 033/6901 975
   
 • Jana Balážová, rozvoz stravy
  email jana.balazova@msupezinok.sk, tel.: 033/6901 972

 

Podanie žiadosti a tlačivá

 • Žiadosť o zabezpečenie podpornej služby

  Kompletne vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zabezpečenie podpornej služby aj s ďalšími potvrdenými tlačivami treba doručiť osobne do podateľne mesta Pezinok, pre Oddelenie Školstva a Sociálnej starostlivosti alebo poštou na adresu Mesto Pezinok - Odd. Školstva a Sociálnej starostlivosti, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

 
Cenník služieb

Výška úhrad za služby stanovená v zmysle VZN 7/2019

Mesto Pezinok za prijímateľa  uhradí:

 • 1,50 € / 1 obed / pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške do 350,00 € vrátane,
 • 1,00 € / 1 obed / pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške od 350,01 € do 450,00 € vrátane
 • Prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške viac ako 450,01 € sa príspevok neposkytuje

Cena jedného obeda u dodávateľa stravy Hoots je 2,88 €

Cena jedného obeda u dodávateľa stravy Adina Fogtová ADA (Grinrock) je 3,25 €

Cena rozvozu je stanovená na 0,60 € / obedár / deň