Opatrovateľská služba

Oznamy:


Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby v pracovných dňoch, maximálne 7,5 hod. denne. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti sa určí v hodinách. Opatrovateľskou službou sa poskytujú  tie  úkony, ktoré sú uvedené v Zmluve o poskytovaní sociálnej  služby. Pri poskytovaní vychádzame z opatrovateľského modelu podľa Moniky Krohwinkel, ktorý prináša opatrovateľské potreby v súvislosti s aktivitami a existenčnými životnými skúsenosťami.


Ciele

Hlavným cieľom je poskytnutie odbornej a bezpečnej sociálnej služby  pri dodržaní základných ľudských práv a slobôd, ktorá podporí klienta v domácom prostredí a v spolupráci s komunitou zabezpečí čo najvyššiu možnú sebestačnosť.


Služby

Podľa § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. Opatrovateľská služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá

  • je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II (podľa Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu)
  • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách


Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

  • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
  • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
  • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu
  • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosu chorobou a pri ochorení touto nákazou


Kontakty

 

Podanie žiadosti a tlačivá

Pre zabezpečenie sociálnej služby je potrebné vyplniť:


a priložiť dokumenty:

  • Kópiu právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu


Kompletne vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania služby aj s ďalšími potvrdenými tlačivami treba doručiť osobne do podateľne mesta Pezinok, alebo poštou na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok


Cenník služieb