Zariadenie opatrovateľskej služby

Oznamy:


Mesto Pezinok poskytuje starostlivosť v ZOS na Komenského ulici 23 s kapacitou 18 klientov celoročnou pobytovou formou. V zariadení sa poskytuje nepretržitá 24 hodinová starostlivosť klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a nie je možné, aby im bola poskytovaná forma terénnej alebo pobytovej služby.

V budove je zariadených 8 izieb, z toho päť je dvojlôžkových, dve trojlôžkové a jedna jednolôžková. Klientom je k dispozícii jedáleň so spoločenskou miestnosťou, v ktorej majú možnosť pozerať televíziu, vykonávajú terapeutickú a záujmovú činnosť pod vedením inštruktora sociálnej rehabilitácie. V zariadení sú organizované spoločensko-kultúrne akcie a záujmové aktivity. Zariadenie je situované v tichom prostredí, obklopené zeleňou, čo vytvára príjemné prostredie pre pobyt.


Ciele

Klienta chápeme ako autonómnu osobnosť s individuálnym životným príbehom, sociálnym a zdravotným stavom a individuálnymi potrebami a požiadavkami. Našim cieľom je dodržiavať základné ľudské práva a slobody a poskytovať odbornú a bezpečnú sociálnu službu, ktorá podporuje čo najvyššiu možnú sebestačnosť klienta pri napĺňaní jeho individuálnych potrieb.

Vytvárame prostredie, ktoré v čo najväčšej možnej  miere umožňuje maximalizovať samostatnosť, sebarealizáciu, sociálnu inklúziu, kontakty s rodinou a komunitou.
 

Služby

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, je v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) poskytovaná sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu (v domácnosti).

Poskytované služby:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, úschova cenných vecí
  • okrem toho zabezpečujeme našim klientom:
    prepravnú službu, rehabilitácie, kaderníka, pedikúru, masáže a duchovnú službu a odľahčovaciu službu pre celý bratislavský kraj.


Kontakty

 

Podanie žiadosti a tlačivá

Pre zabezpečenie sociálnej služby je potrebné vyplniť:


a priložiť dokumenty:

  • Kópiu právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu


Kompletne vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania služby aj s ďalšími potvrdenými tlačivami treba doručiť osobne do podateľne mesta Pezinok, alebo poštou na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok


Cenník služieb


Iné