Denné centrá

Kluby dôchodcov vznikali v rôznych obdobiach a rôznym zameraním. Boli zakladané aktívnymi dôchodcami, ktorí mali potrebu vzájomne sa stretávať a prípadne svojou činnosťou aj pomôcť iným dôchodcom žijúcim v meste Pezinok.  Kluby fungovali v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z. z..  Každé denné centrum má vypracovaný plán práce denného centra, kde sú uvedené konkrétne naplánované aktivity.

V roku 2000 bola činnosť klubov dôchodcov upravená, bol vypracovaný prevádzkový poriadok a následne v roku 2009 boli tieto kluby transformované na Denné centrá podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z..

Denné centrá pre svojich členov organizujú rôzne podujatia, prednášky, besedy, výlety a zabezpečujú miesto pre stretávanie sa pri obľúbených činnostiach ako napríklad ručné práce, hranie spoločenských hier a podobne. Niektoré z denných centier sa zaoberajú aj pohybovými aktivitami ako cvičenie alebo turistika.


Služby

V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa najmä:

  • poskytuje sociálne poradenstvo,
  • zabezpečuje záujmová činnosť.


Mesto Pezinok v súčasnosti prevádzkuje 4 denné centrá: