Chodník v Zámockom parku

NÁUČNÝ CHODNÍK V ZÁMOCKOM PARKU

Cieľom tohto projektu je zábavnou formou priniesť občanom a návštevníkom Pezinka nový zdroj zaujímavých informácii a pripomenúť im aký je dôležitý vzťah ľudí k okolitej prírode, rastlinám a živočíchom.


ZÁMOCKÝ PARK
Za jeho zakladateľa sa považuje gróf František Pálfy, ktorý v roku 1844 vtedajšiu záhradu a okolie hradu premenil na anglický park. Vysadil rozličné vzácne stromy, vybudoval široké chodníky – cestičky a pri nich pomníčky obľúbených grófskych psov. Zámocký park sa stal miestom oddychu, pochôdzok, rybačky, poľovačky a zábavy pre domáce i cudzie panstvo.
Takto vydržal park do roku 1909, do smrti posledného majiteľa z pálfyovského rodu – grófa Jána. On daroval zámok i park štátu – Alžbetínskej univerzite v Bratislave. Neskôr bolo zariadenie zámku vydražené a ten spolu s parkom pustli.
V roku 1931 zámok i park kúpilo mesto Pezinok. Keďže nebolo schopné splácať pôžičku na kúpu, v roku 1939 zámok predalo Slovenskému vinohradníckemu družstvu. Park si však mesto ponechalo dodnes. Napr. v roku 1953 bolo do parku dosadených 1 536 nových stromov a kríkov, v roku 1960 – 254 kusov drevín, ďalšie v roku 1974.
V súčasnosti slúži park ako miesto oddychu pre obyvateľov a návštevníkov Pezinka. Jeho súčasťou je okrem trávnatých plôch a vzácnych drevín i jazierko. V areáli s rozlohou 5 ha sídli Centrum voľného času. Park je prepojený na detské ihrisko.

NÁUČNÝ CHODNÍK
Na informačnej tabuli umiestnenej pri vstupe je popis rastlín a živočíchov, ktoré sa tu vyskytujú. Po parku je rozmiestnených aj 18 malých tabuliek so slovenskými a latinskými názvami konkrétnych rastlín.
Návštevníci majú možnosť prostredníctvom týchto informačných tabúľ oboznámiť sa s názvami rastlín a živočíchov, ako aj s bližším popisom ich výskytu v Zámockom parku.

RASTLINY
Tak ako v minulosti, aj dnes slúži park predovšetkým ako miesto na odpočinok a relaxáciu. Vďaka rozmanitosti a bohatosti rastlinstva patrí k jedinečným miestam nášho mesta.
Vzhľad parku sa v súčasnosti zmenil, niektoré staré a choré stromy boli odstránené a namiesto nich boli vysadené nové mladé stromy a kríky. Zo vzácnych druhov sa tu nachádza gledíčia trojtŕňová, beztŕňovec dvojdomý, platan javorolistý a magnólia soulongova.

ŽIVOČÍCHY
Zámocký park sa stal domovom mnohých zvierat, ktoré môžete vidieť pri prechádzke parkom. Sú to najmä vtáky, z ktorých obýva miestne stromy nemalé množstvo. Niektoré tu trávia celý rok, iné k nám začínajú prilietať z teplých krajín už na začiatku jari.
Okrem vtákov stretnete v parku najčastejšie veveričku, v jazierku sa chovajú kapry a podkrovia budov nachádzajúcich sa v parku sa stali domovom netopierov.


Ako sa správať v parku?
Vzhľadom na to, že park sa stal domovom mnohých zvierat a miestom oddychu a relaxácie pre obyvateľova nášho mesta, malo by byť v záujme všetkých návštevníkov Zámockého parku správať tak, aby sme chránili toto jedinečné územie. Sme radi, že dodržujete tieto pokyny:
  • nerušte pokoj a ticho
  • neznečisťujte prírodu odpadkami
  • nepoškodzujte značky, orientačné a informačné tabule
  • nerušte, neohrozujte, neprenasledujte a neusmrcujte živočíchy, neničte ich životné prostredie a obydlia
  • netrhajte, nevykopávajte a nepoškodzujte rastliny
  • zakazuje sa vodiť psy
  • nevchádzajte motorovými vozidlami
  • dodržujte návštevný poriadok, spríjemníte tým pobyt sebe i ostatným návštevníkom.
Veríme, že návšteva náučného chodníka bude pre Vás miestom oddychu a zároveň získavania nových poznatkov o rastlinách a živočíchoch vyskytujúcich sa v tomto prekrásnom prostredí. Ďakujeme vám za váš záujem a dodržiavanie našich pokynov.


Orientačná mapka náučného chodníka: