Rekreačné oblasti mesta Pezinok

Rekreačnými oblasťami (v zmysle VZN č. 01/2002) v rámci katastrálneho územia Mesta Pezinok sú:

 1. RO Slnečné údolie
  Leží v centre CHKO (chránenej krajinnej oblasti) Malé Karpaty na SZ od centra mesta asi 9 km za obcou Limbach v hornej časti doliny modelovanej Mestským potokom.
  V oblasti sa nachádza 134 chát.
   
 2. RO Reisinger
  Leží v CHKO Malé Karpaty na SZ od centra mesta asi 7 km za obcou Limbach, vľavo pod RO Slnečné Údolie. V oblasti sa nachádza 27 chát.
   
 3. RO Leitne
  Ležia na SZ od centra mesta, za obcou Limbach po pravej strane Mestského potoka. V oblasti sa nachádza 59 chát.
   
 4. RO Baba
  Leží na SZ v okrajovej polohe katastrálneho územia mesta, v CHKO Malé Karpaty vo výške 520 m. n. m. Nachádza sa tu 14 chát.
   
 5. RO Stupy
  Leží na SZ od centra mesta 6 km od štátnej cesty Pezinok - Baba - Malacky v Hrubej doline tvorenej potokom Blatina - Saulak.
  V oblasti sa nachádza 85 chát.
   
 6. RO Kučišdorfská dolina
  Leží na severe od centra mesta po pravej strane štátnej cesty Pezinok - Baba - Malacky. V oblasti sa nachádza 227 chát.
   
 7. RO Krkavec
  Leží v katastrálnom území Grinava, nad obcou Limbach, vzdialená od sídelného útvaru Pezinok asi 5 km. V oblasti sa nachádza 25 chát.

 

Pripomíname, že v rekreačných oblastiach sa okrem obmedzení platných na celom území Mesta Pezinok naviac zakazuje: (VZN č. 01/2002)

 1. chov a voľný pohyb domácich, zdomácnených a hospodárskych zvierat nielen v RO, ale aj v lesoch
 2. v dňoch pracovného voľna a v dňoch pracovného pokoja rušiť hlukom, spevom, krikom a tak obťažovať iných návštevníkov rekreačnej oblasti
 3. vykonávať údržbu resp. umývanie motorových vozidiel
 4. oplocovanie pozemkov, výsadba drevín bez predchádzajúceho súhlasu mesta, výstavba objektov okrem skladu na drevo o zastavanej ploche do 7 m2, suchého WC do plochy 1 m2. Výstavba uvedených stavieb podlieha ustanoveniam zák. č. 50/76 Zb. v platnom znení
 5. budovanie spevnených plôch a zábran prístupu k jednotlivým objektom chát
 6. spaľovať odpady a materiály, ktoré znečisťujú ovzdušie dymom a zápachom
 7. mať v chode naštartovaný motor motorových vozidiel nad nevyhnutný čas

 

Rekreačné oblasti mesta Pezinok (mapka)