Zásady poskytovania informácií

Primátor mesta Pezinok v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
 

vydáva

Smernicu primátora mesta o zásadách poskytovania informácií

podľa zákona o slobode informácii

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia

 1. Mesto Pezinok (ďalej len "mesto") je povinné podľa zákona o slobode informácii umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
 2. Tieto zásady upravujú podmienky, postup a rozsah poskytovania informácií mestom a jeho jednotlivými organizačnými zložkami.
 
 

 

Článok 2
Povinné osoby

 1. Osoby, ktoré sú povinné sprístupňovať informácie sú vymedzené v § 2 zákona.
 2. V podmienkach mesta informácie sprístupňujú tieto organizačné zložky mesta:
  1. mestský úrad, jeho oddelenia,
  2. mestské zastupiteľstvo prostredníctvom svojho výkonného orgánu a to mestského úradu,
  3. útvar primátora mesta,
  4. Mestská polícia v Pezinku,
  5. hlavný kontrolór mesta,
  6. organizácie zriadené mestom bez právnej subjektivity.
 

 

Článok 3
Povinné zverejňovanie informácií

 1. Mesto je povinné v zmysle § 5 zákona zverejniť tieto informácie:
  1. spôsob zriadenia mesta, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
  2. miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
  3. miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostripedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
  4. postup, ktorý musí mesto dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
  5. prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých mesto koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu,
  6. sadzobník správnych poplatkov, ktoré mesto vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.
 2. Mestské zastupiteľstvo prostredníctvom mestského úradu zverejňuje nasledovné informácie:
  1. termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva a návrh programu rokovania,
  2. zápisnice z verejných zasadnutí mestského zastupiteľstva,
  3. uznesenia mestského zastupiteľstva,
  4. texty návrhov všeobecne záväzných nariadení v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  5. texty platných všeobecne záväzných nariadení do troch dní po ich schválení v mestskom zastupiteľstve,
  6. údaje o dochádzke poslancov mestského zastupiteľstva na rokovania do troch dní po skončení každého zasadnutia,
  7. výpisy o hlasovaní poslancov mestského zastupiteľstva po každom zasadnutí mestského zastupiteľstva okrem tajného hlasovania a hlasovania na neverejnom zasadnutí.
 3. Informácie uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku sa zverejňujú predovšetkým spôsobom umožňujúcim hromadný prístup - internetová adresa mesta.
 4. Informácie uvedené v ods. 1 tohto článku sa zverejňujú aj:
  1. v sídle Mesta Pezinok na úradnej tabuli,
  2. na všetkých pracoviskách na verejne prístupnom mieste.
 5. Informácie uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku môžu byť zverejňované aj v periodiku Pezinčan - informačné noviny mesta Pezinok.
 6. Povinné zverejnenie informácií podľa ods. 1 a 2 tohto článku zabezpečuje:
  1. na úradnej tabuli - sekretariát prednostu MsÚ,
  2. na internetovej adrese mesta:
   ba)   útvar primátora - vzťahy k verejnosti:
   1. informácie podľa ods. 1 tohto článku,
   2. informácie podľa ods. 2 tohto článku.
   bb)   všetky organizačné zložky mesta v súlade so svojom náplňou činnosti:
   1. informácie o postupe, ktorý musí mesto dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
   2. prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých mesto koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb vo vzťahu k mestu.
 

 

Článok 4
Poskytovanie informácií na žiadosť

 1. Písomná žiadosť sa prijíma na podateľni MsÚ. Po jej zaevidovaní podateľňa postúpi žiadosť na vybavenie vecne príslušnej organizačnej zložke mesta. Ak bola písomná žiadosť prijatá na inom pracovisku, je zamestnanec, ktorý žiadosť prijal, povinný ju postúpiť na zaevidovanie podateľni.
 2. Pri žiadosti prijatej elektronickou poštou je povinný ten, kto ju prijal, postúpiť ju na zaevidovanie podateľni. Podateľňa zabezpečí ďalší postup pri vybavovaní žiadosti v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto zásad.
 3. Žiadosť podanú ústne je povinný ten, kto ju prijal vo forme podľa prílohy č. 1 týchto zásad a zaevidovať ju na podateľni, ktorá ju po zaevidovaní bezodkladne postúpi vecne príslušnej organizačnej zložke mesta.
 4. V prípade, že žiadosť nemá predpísané náležitosti podľa zákona, podateľňa, ktorá žiadosť vybavuje, bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil. Vo výzve na doplnenie žiadosti určí lehotu minimálne sedem dní a poučí žiadateľa, ako má žiadosť doplniť. Ak žiadateľ napriek výzve žiadosť nedoplní, po uplynutí lehoty vec odloží bez vydania rozhodnutia.
 5. Ak organizačná zložka mesta, ktorá žiadosť vybavuje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno informáciu získať, žiadosť do piatich dní postúpi osobe, ktorá má požadovanú informáciu k dispozícii a postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi.
 

 

Článok 5
Sprístupňovanie informácií

 1. Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne ten, kto žiadosť vybavuje so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
 2. Informácie sa sprístupňujú v stave, v akom sa nachádzajú v čase ich vyžiadania, bez ďalšieho osobitného spracovania, vytvárania nových informácií a prenášania na iný nosič.
 3. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, vecne príslušná organizačná zložka mesta najneskôr do 5 dní od prijatia žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámi údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, vecne príslušná organizačná zložka mesta mu ich sprístupní.
 4. Informácie sprístupní vecne príslušná organizačná zložka mesta, ktorej bola žiadosť postúpená na vybavenie z podateľne. V prípade, ak je na vybavenie žiadosti príslušných niekoľko organizačných zložiek mesta, po získaní čiastkových odpovedí požadované informácie sprístupní útvar prednostu.
 5. Informácie sa sprístupňujú:
  1. bezplatne - ak úhrada materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním technických nosičov dát a s odoslaním informácie žiadateľovi jednorazovo nepresiahne čiastku 1.66 € (50 Sk),
  2. za úhradu materiálnych nákladov - ak úhrada materiálových nákladov spojených so zhotovením kópií, s obstaraním technických nosičov dát a s odoslaním informácie žiadateľovi presiahne čiastku 1.66 € (50 Sk).
 6. Výška materiálnych nákladov sa vypočíta podľa prílohy č. 2 týchto zásad - Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií, ktorá sa mení v závislosti od vývoja cien materiálnych nákladov.
 7. Kontrolu zaplatených úhrad nákladov za sprístupnenie informácie vykonáva finančné oddelenie MsÚ.
 8. Žiadosť je potrebné vybaviť najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa jej podania. Predĺžiť lehotu o najviac 8 pracovných dní zo závažných dôvodov môže vedúci príslušnej organizačnej zložky mesta. Predĺženie lehoty je povinný ten, kto žiadosť vybavuje bezodkladne, najneskôr pred uplynutím desaťdňovej lehoty oznámiť žiadateľovi s uvedením dôvodov, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
 

 

Článok 6
Vydanie rozhodnutia

 1. V prípade poskytnutia informácie v rozsahu, spôsobom a v lehote ako ukladá zákon, urobí ten, kto poskytol informáciu rozhodnutie zápisom v spise.
 2. V prípade nevyhovenia žiadosti hoci len sčasti, vydá Mestský úrad v Pezinku písomné rozhodnutie podľa prílohy č. 3 týchto zásad v zákonom stanovenej lehote, ktoré pripraví príslušná organizačná zložka.
 3. Odvolanie proti rozhodnutiu podľa ods. 2 tohto článku sa prijíma na podateľni, ktorá ho po zaevidovaní postúpi tomu, kto žiadosť vybavoval.
 4. Organizačná zložka mesta, ktorá žiadosť vybavovala, pripraví návrh rozhodnutia primátora mesta na zrušenie alebo potvrdenie rozhodnutia mestského úradu, ktorý predloží primátorovi mesta spolu so spisom (žiadosť, rozhodnutie a odvolanie spolu so svojím stanoviskom k odvolaniu, prípadne i ďalší písomný materiál).
 5. O odvolaní rozhoduje v zmysle § 19 ods. 2 zákona primátor mesta.
 

 

Článok 7
Evidencia žiadostí

 1. Evidenciu všetkých prijatých žiadostí o sprístupnenie informácií vedie podateľňa tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách.
 2. Evidencia obsahuje:
  1. dátum podania žiadosti,
  2. obsah žiadosti, formu podania a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
  3. výsledok, formu a dátum vybavenia žiadosti (poskytnutie informácie, v akej forme, rozhodnutie o neposkytnutí, neposkytnutie bez vydania rozhodnutia, odloženie veci, postúpenie inej osobe a pod.),
  4. podanie opravného prostriedku (dátum podania a výsledok vybavenia).
 3. Spis sa po vybavení ukladá na podateľni. Spis musí obsahovať všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti. Všetky písomnosti musia byť označené číslom centrálnej evidencie v súlade s platným Registratúrnym poriadkom Mesta Pezinok.
 

 

Článok 8
Záverečné ustanovenia

 1. Ak nie je v zákone ustanovené inak platí zákon č. 211/2000 Z. z. V procesnej časti sa použijú všeobecné predpisy o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).
 2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom podpísania primátorom Mesta Pezinok
 3. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice sa rušia Zásady poskytovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. zo dňa 27. 12. 2000 a zo dňa 02. 01. 2001 vrátane prílohy - Sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií vyberaných Mestom Pezinok zo dňa 16. 03. 2001.


 

primátor Mesta Pezinok


 

Príloha č. 1
 
Mesto Pezinok
Radničné námestie č. 7, 902 14   P e z i n o k

 

Žiadosť o poskytnutie informácie

podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov .


 
Dátum podania žiadosti:
Spôsob podania:
Označenie organizačnej zložky mesta, ktorej je určená:
Označenie žiadateľa:
Požadovaná informácia:
Spôsob vybavenia: žiadosť vybavená - zamietnutá (číslo rozhodnutia, dôvod zamietnutia):
 

Príloha č. 2
 

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií

Za sprístupnenie informácií podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sa v súlade s vyhláškou MF SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií určuje úhrada materiálnych nákladov pre žiadateľa nasledovne:
 
 1. Technické nosiče dát
  Názov Suma
  Disketa 3,5 0.83 €
  CD 1.66 €
  Iný nosič dát podľa nákupnej ceny nosiča
 2. Vyhotovenie kópií požadovaných informácií (na papier)
  Veľkosť listu Suma Veľkosť listu
  (obojstranne)
  Suma
  A3 0.13 € A3 0.27 €
  A4 0.07 € A4 0.13 €
 3. Obstaranie obálok
  Veľkosť obálky Suma
  C4 0.07 €
  C5 0.03 €
  C6 0.03 €
 4. Odoslanie informácií
  Poštovné doporučene -
  do vlastných rúk
  Suma
  do      50 g 1.40 €
  do    100 g 1.55 €
  do    500 g 1.75 €
  do  1000 g 2.35 €
  do  2000 g 3.35 €
 5. Ďalšie špecifické materiály
  Počet kusov Sk
  1 vo výške obstarávacích nákladov

Žiadateľ môže uhradiť vyššie uvedené materiálne náklady takto:
 1. poštovou poukážkou,
 2. bezhotovostným prevodom na účet v banke,
 3. v hotovosti do pokladne.

 

 

 

 


Poplatky v zmysle tohto sadzobníka sa vyberajú iba v prípade ak presiahnu čiastku 1.66 € v zmysle ust. čl. 5. ods. 5 písm. b) Zásad poskytovania informácií.
 

Príloha č. 3 - Vzor rozhodnutia o nevyhovení žiadosti
 
Mesto Pezinok
Radničné námestie č. 7, 902 14   P e z i n o k

 
Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka V Pezinku


 

ROZHODNUTIE

Mestský úrad v Pezinku podľa § 18 ods. 2, § ... (doplniť ustanovenie zákona o slobode informácií, podľa ktorého sa informácia nesprístupní) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a so zákonom č. … (doplniť právny predpis, podľa ktorého sa informácia nesprístupní) rozhodol t a k t o :

Žiadosti o sprístupnenie informácie zo dňa ..... podanej ..... (pri fyzickej osobe sa uvedie: meno, priezvisko a adresa, pri právnickej osobe sa uvedie: názov a sídlo), ktorá sa týka ..... (presná špecifikácia predmetu žiadosti)
 

sa nevyhovuje.

(sa nevyhovuje sčasti.)

Odôvodnenie:
------------------------

(Uvedú sa skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami bol orgán vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodol).


Poučenie:
------------------------

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestskom úrade v Pezinku. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné toto rozhodnutie preskúmať súdom.


 
...............................................
titul, meno a priezvisko
prednosta Mestského úradu
v Pezinku
 

Príloha č. 4
 

Prehľad predpisov

Právne predpisy:
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
 • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
 • ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú činnosti samosprávy.

Zbierky zákonov Slovenskej republiky sú k nahliadnutiu:
 • na právnom oddelení Mestského úradu v Pezinku, I. poschodie, č. d. 3, 4, 5.
 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získať informácie

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.
 1. Osobne
  Na podateľni Mestského úradu v Pezinku (prízemie naľavo vo vnútri za hlavným vchodom do budovy).
  Adresa:
  Radničné námestie č. 7
  902 14 Pezinok
  Úradné hodiny
  pondelok: 8.00 - 11.30       12.30 - 16.00 h
  utorok: neúradný deň
  streda: 8.00 - 11.30       12.30 - 17.00 h
  štvrtok: neúradný deň
  piatok: 8.00 - 12.00 h

  Informácie sa prijímajú v ktorýkoľvek pracovný deň mimo úradných hodín.
   
 2. Písomne
  poštou alebo osobne na podateľni Mestského úradu v Pezinku.
  Adresa:
  Mestský úrad Pezinok
  Radničné námestie č. 7
  902 14 Pezinok
   
 3. Elektronickou poštou
  msu@msupezinok.sk
  informacie@msupezinok.sk
  alebo na mailovú adresu oprávnenej osoby vo forme: meno.priezvisko@msupezinok.sk
   
 4. Ústne
  u ktoréhokoľvek zamestnanca MsÚ Pezinok, pričom ten je povinný spísať žiadosť na formulári podľa prílohy č. 1.
 

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva prostredníctvom Mestského úradu v Pezinku.

Rozhodnutie o odmietnutí požadovanej informácie možno preskúmať v súdnom konaní podľa ust. § 244 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších prepisov, podaním na Krajský súd v Bratislave v lehote do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia povinnej osoby v poslednom stupni.

 

Postup mesta Pezinok pri vybavovaní žiadostí

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať.

Sprístupnenie informácií na žiadosť:

Žiadosť o sprístupnenie informácií Mesto Pezinok vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

Zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.

 

Spôsob úhrady

 1. V hotovosti v pokladni pri Kancelárii prvého kontaktu úradu (prízemie vľavo).
  Adresa:
  Radničné námestie č. 7
  902 14 Pezinok
  033/6901 113 (kancelária prvého kontaktu)
  Otváracie hodiny pokladne:
  pondelok: 8.00 - 11.30       12.30 - 15.30 h
  utorok: 8.00 - 11.30       12.30 - 15.30 h
  streda: 8.00 - 11.30       12.30 - 16.30 h
  štvrtok: 9.00 - 11.30       12.30 - 14.00 h
  piatok: 8.00 - 11.30 h

   

 2. Bezhotovostným prevodom na účet v banke.
   
 3. Poštovou poukážkou.