Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií

Za sprístupnenie informácií podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sa v súlade s vyhláškou MF SR č.481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií určuje úhrada materiálnych nákladov pre žiadateľa nasledovne:
 
 1. Technické nosiče dát
  Názov Suma
  CD 1.66 €
  Iný nosič dát podľa nákupnej ceny nosiča
 2. Vyhotovenie kópií požadovaných informácií (na papier)
  Veľkosť listu Suma Veľkosť listu
  (obojstranne)
  Suma
  A3 0.13 € A3 0.27 €
  A4 0.07 € A4 0.13 €
 3. Obstaranie obálok
  Veľkosť obálky Suma
  C4 0.07 €
  C5 0.03 €
  C6 0.03 €
 4. Odoslanie informácií
  Poštovné doporučene -
  do vlastných rúk
  Suma
  do      50 g 1.55 €
  do    100 g 1.70 €
  do    500 g 1.90 €
  do  1000 g 2.60 €
  do  2000 g 3.55 €
 5. Ďalšie špecifické materiály
  Počet kusov Sk
  1 vo výške obstarávacích nákladov

Žiadateľ môže uhradiť vyššie uvedené materiálne náklady takto:
 1. poštovou poukážkou,
 2. bezhotovostným prevodom na účet v banke,
 3. v hotovosti do pokladne.

 

 

 

 


Poplatky v zmysle tohto sadzobníka sa vyberajú iba v prípade ak presiahnu čiastku 1.66 € v zmysle ust. čl. 5. ods. 5 písm. b) Zásad poskytovania informácií.