Hlavný kontrolór

 1. HK je zamestnancom Mesta Pezinok. HK volí do funkcie MsZ na obdobie 6 rokov. Hlavný kontrolór zodpovedá za výkon svojej funkcie MsZ. Postavenie HK, predpoklady na výkon funkcie HK, jeho voľbu, skončenie výkonu funkcie HK, jeho plat, rozsah apravidlá kontrolnej činnosti a úlohy HK určuje zákon 369/1990 Zb.
 2. HK kontroluje zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami Mesta, ako aj s majetkom, ktorý Mesto užíva podľa osobitných predpisov. Kontroluje príjmy, výdavky a finančné operácie Mesta. HK vykonáva kontrolu vybavovania sťažností a petícií, dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení Mesta, plnenia uznesení MsZ, a interných predpisov Mesta a tiež plnenie ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
 3. Kontrolnej činnosti HK podlieha:
  1. MsÚ,
  2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené Mestom,
  3. právnické osoby, v ktorých má Mesto majetkovú účasť, ainé osoby, ktoré nakladajú s majetkom Mesta, alebo ktorým bol majetok Mesta prenechaný na užívanie, a to vrozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu Mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu.
 4. Kontrolná činnosť HK sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje v správnom konaní vzmysle ust. § 27 zákona č.369/1990 Zb. primátor.
 5. HK:
  1. vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení ods.2 a3 tohto článku Organizačného poriadku
  2. predkladá MsZ raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v MsZ zverejnený spôsobom vmeste obvyklým,
  3. vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu Mesta a knávrhu záverečného účtu Mesta pred jeho schválením v MsZ,
  4. predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo MsZ na jeho najbližšom zasadnutí,
  5. predkladá MsZ najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti,
  6. spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými Mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  7. vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon alebo predpis,
  8. je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada MsZ,
  9. plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
 6. HK sa zúčastňuje na zasadnutiach MsZ, s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených MsZ.
 7. HK je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom MsZ alebo primátorovi.
 8. HK vo vzťahu kMsÚ plní najmä nasledujúce úlohy a vykonáva kontrolu :
  • plnenia úloh Mesta, vrámci rozsahu svojej právomoci,
  • plnenia úloh vyplývajúcich zplatnej právnej úpravy atohto organizačného poriadku jednotlivými oddeleniami úradu
  • zabezpečovania písomnej agendy jednotlivých orgánov Mesta úradom,
  • zabezpečovania výkonu všeobecne záväzných nariadení, uznesení MsZ arozhodnutí primátora úradom,
  • vnútorných záležitostí Mesta vsúlade s § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.,
  • pokladničné operácie aúčtovníctvo Mesta,
  • nakladanie smajetkom Mesta,
  • ďalej upozorňuje na nedostatky aporušenia platných právnych predpisov včinnosti MsÚ,
  • na požiadanie MsZ a primátora, príp. aj prednostu MsÚ zaujíma stanoviská kzákonnosti postupu orgánov Mesta.
 9. Pri výkone svojich úloh je hlavný kontrolór oprávnený nahliadať do účtovných apokladničných dokladov, ako aj iných dokumentov Mesta v rozsahu svojej kontrolnej právomoci.

   

Útvar hlavného kontrolóra

 1. Mesto Pezinok, vzáujme čo najkomplexnejšieho plnenia úloh zriaďuje Útvar hlavného kontrolóra.
 2. Útvar HK riadi aza jeho činnosť zodpovedá HK Mesta Pezinok.
 3. Útvar HK zabezpečuje odborné, administratívne aorganizačné veci súvisiace splnením úloh HK.

   


V zmysle zákona  o sťažnostiach č. 9/2010 Z.z. a jeho novely sú od  01.07.2017 v platnosti Zásady postupu pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických osôb v podmienkach mesta Pezinok.
Uznesením MsZ v Pezinku č. 59/2016 zo dňa 14.04.2016 boli schválené  Podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Pezinok, v zmysle ustanovení §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite.

Dokumenty:


Od 1. 12. 2017 vykonáva funkciu hlavného kontrolóra Ing. Anna Taškárová, PhD.
Telefón: 033/6901 105, e-mail: kontrola@msupezinok.sk, anna.taskarova@msupezinok.sk