Spojená škola

Špeciálna základná škola v Pezinku
Sídlo:
Komenského 25
902 01 Pezinok
 
Kontakty:
telefón: 033/642 39 73
web:      www.szspk.sk
 
Riaditeľ:
Mgr. Gabriela Kováčová
 
Otvorenie triedy pre deti s autizmom a s logopedickou staroslivosťou
 
S účinnosťou od 1.9.2009 rozhodnutím Krajského školského úradu v Bratislava sa zmenil názov školy na Spojená škola, Komenského 25, 902 01 Pezinok s alokovaným pracoviskom Vajanského 93, 900 01 Modra s nasledovnými organizačnými zložkami:
- Špeciálna základná škola, Komenského 25, Pezinok
- Špeciálna materská škola, Komenského 25, Pezinok
- Praktická škola, Komenského 25, Pezinok

Súčasťou Spojenej školy sú:
- Školský klub detí, Komenského 25 Pezinok
- Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Komenského 25, Pezinok
- Výdajná školská jedáleň, Komenského 25, Pezinok
 
 
Špeciálna základná škola v Pezinku vznikla v roku 1949 na návrh Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave. V súčasnosti je škola komplexom regionálneho charakteru a je jediným svojho druhu v okrese Pezinok. Z hľadiska organizačných článkov sa v škole nachádza špeciálna materská škola, špeciálna základná škola, praktická škola a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

Od 1. 1. 1997 bola škola zlúčená so Špeciálnou základnou školou v Modre do jedného právneho subjektu ako spojená Špeciálna základná škola Pezinok – Modra /ďalej len ŠZŠ/. Škola v Modra je jej odlúčeným pracoviskom .
Počas svojej existencie právneho subjektu ŠZŠ zaznamenala viacero zmien rozvoja koncepcie a organizačnej štruktúry.
Od 1. 9. 1997 škola poskytuje aj vzdelávanie pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia v pomocných triedach.
Pri škole je zriadené Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, napojené na rozpočet školy, ktorej služby využívajú školy z celého regiónu Pezinok, interní aj externí žiaci. Školským rokom 2000/2001 sa začalo poskytovať vzdelávanie aj pre deti s ťažkým mentálnym alebo viacnásobným postihnutím v triedach s individuálnym vzdelávacím programom – variant C.
Škola poskytuje pre žiakov oslobodených od povinnosti dochádzať do školy z titulu vysokého stupňa viacnásobného zdravotného postihnutia vzdelávanie v rodine, alebo v domove sociálnych služieb.
Od septembra 2004 je zabezpečené vzdelávanie pre žiakov s autizmom. Pre nich je vytvorená trieda s individuálnym vzdelávacím programom.
 
Špeciálna materská škola bola založená v roku 2004 a nachádza sa v školskom komplexe v Pezinku. Prijíma vekovú kategóriu 3 a viacročných detí. U kategórie žiakov s ťažším stupňom mentálneho postihnutia alebo viacnásobného postihnutia sa môže ustanoviť profesia asistenta učiteľa v triede.
V školskom roku 2006/2007 vznikla pri škole trieda praktickej školy s odbornou prípravou na samostatný spôsob života a práce pre žiakov končiacich povinnú školskú dochádzku v špeciálnej základnej škole.