Orešie

Základná škola Orešie 3, Pezinok
 
Sídlo:
Orešie č. 3
902 03 Pezinok
 
Kontakty:
telefón: 033/642 22 49, 640 06 88
 
Riaditeľ:
Mgr. Gabriela Fornerová
 

Základná škola s MŠ, Orešie č. 3 v Pezinku je škola rodinného typu, ktorá má dve budovy, rozsiahly školský areál a telocvičňu.
Do siete základných škôl bola zaradená v roku 1959. Škola je situovaná neďaleko cestnej komunikácie, ktorá spája Bratislavu s okresným mestom Pezinok. Príjemný vonkajší vzhľad areálu školy pomáha dotvárať množstvo zelene, listnaté, ihličnaté stromy a kríky.
Areál oboch budov školy je zatrávnený. Súčasťou areálu základnej školy je spevnené asfaltové basketbalové ihrisko a doskočisko s rozbehovou dráhou. V areáli materskej školy sú umiestnené preliezky, hojdačky a pieskovisko.
Materská škola je umiestnená v samostatnej budove, v ktorej sa nachádza aj školská kuchyňa.

V základnej škole pracuje 13 pedagogických zamestnancov a 2 kňazi. Kolektív nepedagogických zamestnancov tvoria školník a 3 upratovačky. Základná škola má vlastnú výdajňu stravy a jedáleň. Materská škola má 3 triedy, pracuje tu 6 učiteliek a 2 nepedagogickí zamestnanci. V budove materskej školy sa nachádza školská kuchyňa, v ktorej pracujú 4 kuchárky a vedúca ŠJ.

Škola sa dlhodobo orientuje na vyučovanie cudzích jazykov; na prvom stupni sa vyučuje anglický jazyk už piaty školský rok od 1. ročníka. V 7. ročníku v triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov sa žiaci učia ešte aj jazyk nemecký.

Škola je zapojená a úspešne pracuje vo viacerých projektoch. V rámci projektu "Škola podporujúca zdravie" bol škole dňa 28. 11. 2003 udelený Certifikát MZ SR a MŠ SR o zaradení do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie v SR. Na základe výzvy MŠ SR a MDPaT SR sa škola zapojila do projektu Digitálni štúrovci na školách a získala dotáciu 100 tis. Sk. Úspešný bol aj rozvojový projekt "Jazykové laboratóriá pre školy", na ktorý od MŠ SR získala, ako jediná škola v okrese Pezinok, dotáciu 260 tis. Sk.

Škola má 9 tried a 184  žiakov; ŠKD (Školský klub detí) má 2 oddelenia a 70 zapísaných žiakov.
ZŠ má vlastnú jedáleň s kapacitou 140 stravníkov.
(údaje sú k 15. 9. 2018)