Základná škola Jána Kupeckého

Základná škola Jána Kupeckého v Pezinku
Sídlo:
Kupeckého 74
902 01 Pezinok
 
Kontakty:
telefón: 033/640 37 68
web:      www.zskupeckeho.eu
 
Riaditeľ:
Mgr. Katarína Volanková
 


Základná škola Jána Kupeckého v Pezinku bola otvorená 1. septembra 1982. Je zameraná na výučbu cudzích jazykov. Od prvého ročníka sa žiaci učia anglický jazyk a na druhom stupni k nemu pribúda aj nemčina, od 6. ročníka majú možnosť žiaci navštevovať jazykovú triedu.

Škola sa počas svojej existencie zapojila a stále sa zapája do viacerých projektov. Od roku 1997 je zaradená do Národnej siete škôl podporujúcich zdravie. V rámci projektu „Podaj mi ruku“ a spoluprácou s Malokarpatskou nadáciou Revia vznikla školská hymna, logo, vlajka a bol založený školský parlament. Jeho členovia spolupracujú s učiteľmi a vedením školy a pomáhajú pri organizácii rôznych akcii. V rámci spolupráce redakčnej rady, žiakov a učiteľov, vychádza  trikrát ročne  školský časopis Informáčik. Jeho náplňou je informovať o živote školy a miesto v ňom má aj kreativita žiakov.

V minulosti sa žiaci školy úspešne zapojili do medzinárodného projektu „Odysea mysle“. Po víťazstve v celoslovenskom kole ich čakalo celosvetové finále v Amerike, kde dôstojne reprezentovali nielen školu, Pezinok, ale celé Slovensko. Škola  participovala aj na  projekte „Comenius“, v rámci ktorého  nadviazala   partnerstvo s viacerými zahraničnými školami z Talianska, Španielska, Francúzska, Nemecka či Malty.

V súčasnosti  škola rozvíja  spoluprácu  na úrovni tried i pedagogického zboru so základnou školou v Mladej Boleslave. Zapája sa  do rôznych projektov, napr. do medzinárodnej akcie „Maľujeme farbami zeme“, dvakrát ročne sa na škole realizuje  projekt „Zober loptu, neber  drogu!“. Sociálne cítenie žiakov rozvíja v rámci aktivít „Tehlička pre Afriku“, kde sa žiaci zapájajú do pomoci krajinám tretieho sveta, „Vianoce pre Hestiu“, či spoluprácou s domovom sociálnych služieb a seniormi.

Okrem vzdelávania detí škola robí osvetu aj  medzi rodičmi. V cykle prednášok „Rodičia v laviciach“ ponúka  rôzne témy, napr. anorexia, poruchy prijímania potravy, hrozby internetu, práca s deťmi s diagnózou ADHD, ktoré prednášajú odborníci z rozličných oblastí. . Rodičia chodia do školy tráviť voľné chvíle so svojimi deťmi v rámci rôznych aktivít, napríklad jesenné, vianočné, veľkonočné tvorivé dielne, čítajú nám rodičia. Budova často nie je prázdna ani cez víkend a v noci, kedy deti trávia noc v škole na rôzne témy, či už je to imatrikulácia prvákov, noc s rozprávkou, rozlúčka s prvým stupňom, maratón anglických filmov.

V popoludňajších hodinách prebieha v priestoroch školy pestrá činnosť v 12 oddeleniach školského klubu detí a  vo viac ako 30 krúžkoch rôzneho zamerania.

Škola má 33 tried a 758 žiakov. V 12 oddeleniach ŠKD je zapísaných 306 detí.
Školská jedáleň má kapacitu 600 stravníkov.