Mestská rada

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu. Schádza sa podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a vedie primátor alebo zástupca primátora.

Určenie

 • podieľa sa na príprave materiálov do mestského zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
 • prerokúva materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva a zaujíma k nim stanoviská,
 • zaoberá sa vecami týkajúcimi sa mesta i života v ňom a svoje stanovisko podáva primátorovi,
 • na požiadanie poskytuje radu primátorovi,
 • koordinuje činnosť komisií mestského zastupiteľstva,
 • rozhoduje vo veciach nakladania s majetkom mesta, v rozsahu, ktorý určí mestské zastupiteľstvo osobitným uznesením ,
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.


Členovia
Vo volebnom období 2018 - 2022 zvolilo Mestské zastupiteľstvo za členov Mestskej rady týchto poslancov:

 1. Mgr. Mária Wagingerová
 2. Ing. Marián Šipoš
 3. prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.
 4. PhDr. Milan Grell
 5. Ing. Juraj Pátek
 6. Ing. Pavol Rybár
 7. Mgr. Martin Dulaj
 8. Mgr. Richard OravecZasadnutia Mestskej rady v roku 2022:

 

Zasadnutia v rokoch 2019 - 2021