Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Fotografia úraduSídlo:
Moyzesova ul. 2, 902 01 Pezinok

tel.:  033/2443 101  (sekretariát riaditeľa)
fax:  033/2443 109
e-mail:  pk@upsvr.gov.sk
web:  www.upsvar.sk/PK
zoznam všetkých telefonických kontaktov nájdete TU

Úradné hodiny

pondelok 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.
utorok 8.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00 hod.
streda 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.
štvrtok nestránkový deň
piatok 8.00 - 12.00 hod.

Kompetenecie:
 1. vykonáva štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti a plní úlohy podľa osobitných predpisov na úsekoch
  1. štátnych sociálnych dávok,
  2. sociálnej pomoci,
  3. evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie a evidencie voľných pracovných miest,
  4. sprostredkovania vhodného zamestnania,
  5. poskytovania poradenských služieb,
  6. vzdelávania a prípravy na trh práce,
  7. aktívnych opatrení na trhu práce,
  8. zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie osobitných skupín občanov,
  9. prípravy a realizácie projektov spolufinancovaných z Európskeho sociálneho fondu;
 2. vykonáva v prvom stupni štátnu správu v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti;
 3. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje obec pri prenesenom výkone štátnej správy alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré zriadil ako rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu;
 4. poskytuje Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje zo štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov.
Ďalšie informácie o činnosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny získate na stránke www.upsvar.sk