Stavebný úrad

Fotografia úraduSídlo:
na Mestskom úrade v Pezinku, III. posch.
Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok

tel.:  033/6901 001, 002 (Klientske centrum)

 

Úradné hodiny:

pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h
utorok: neúradný deň
streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 h
štvrtok: neúradný deň
piatok: neúradný deň


Stavebný úrad je možné kontaktovať telefonicky počas  úradných hodín alebo prostredníctvom mailovej komunikácie.

Občanom odporúčame vykonať dezinfekciu rúk po vstupe do budovy.


 
 
Vedúci oddelenia stavebného poriadku a výstavby: Ing. Michal Kán
Vedúci referátu stavebný úrad: Ing. Adela Prefertusová
Referenti stavebného úradu: Ing. arch. Miroslava Aštáry
Ing. arch. Lenka Cipková
Ing. arch. Silvia Jančová
Ing. Vladimír Oslej

Ing. arch. Juraj Ženiš
Rozália Klementovičová

Orientačný postup pre občanov
Podanie žiadostí: žiadosti na úseku stavebnej správy sa podávajú v podateľni na Mestskom úrade (MsÚ) v Pezinku – prízemie; žiadosť je možné podať aj poštou.
Obsah žiadostí: tlačivá k žiadosti s poučením (a potvrdenie na zaplatenie správneho poplatku) občan obdrží v kancelárii prvého kontaktu MsÚ – prízemie;
tlačivá sa nachádzajú aj na www.pezinok.sk
Správne poplatky: podľa zákona č. 286/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov - uhrádzajú sa v hotovosti v pokladni na prízemí MsÚ v Pezinku, prípadne prevodom na účet Mesta Pezinok. Výšku správnych poplatkov nájdete tu.
Konania: stavebného úradu sa uskutočňujú podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpiso a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Začatie konania bude všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámené písomne. V prípade neúplnosti žiadosti s prílohami bude žiadateľ vyzvaný na jeho doplnenie a konanie sa preruší.
Rozhodnutia: sa vydávajú v súlade s právnymi normami, ktoré tvoria zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy k nemu. Rozhodnutia podpisuje primátor Mesta.
Žiadateľ: je povinný dať si vyznačiť právoplatnosť rozhodnutia a vyzdvihnúť si overenú projektovú dokumentáciu.
Odvolacie orgány: (pozn. odvolania voči rozhodnutiam vydaným tunajším úradom  sa podávajú na Mesto Pezinok):
 • pre pozemné stavby:
  Okresný úrad Bratislava, Odbor výstavby a bytovej politiky
  Tomášikova 46
  832 05 Bratislava - Staré mesto
   
 • pre dopravné stavby:
  Okresný úrad Pezinok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
  Radničné námestie 9
  902 01 Pezinok