Mestský úrad

Fotografia úraduSídlo:
Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok

tel.:  033/6901 001, 002 (Klientske centrum)
e-mail: informacie@msupezinok.sk


Úradné hodiny - Klientske centrum:

pondelok: 7.30 - 11.30      12.30 - 16.00 h
utorok: 7.30 - 11.30      12.30 - 16.00* h
streda: 7.30 - 11.30      12.30 - 17.00 h
štvrtok: 7.30 - 11.30      12.30 - 15.00* h
piatok: 7.30 - 12.00 h

  

   * neúradný deň pre Matričný úrad

 • hlavná pokladňa sa uzatvára vždy 30 minút pred skončením úradných hodín z dôvodu dennej uzávierky pokladne

 

Klientske centrum – pracoviská:

 • Podateľňa
 • Referent pre všeobecné poradenstvo klientom ( poradenstvo k žiadostiam, všeobecné informácie, rybárske lístky,...)
 • Pokladňa
 • Evidencia obyvateľov
 • Osvedčovanie podpisov a listín
 • Matričný úrad
 • IOMO ( integrované obslužné miesto pre občanov)- výpis z registra trestov

 

Úradné hodiny – okrem Klientskeho centra :

pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h
utorok: neúradný deň
streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 h
štvrtok: neúradný deň
piatok: 8.00 - 12.00 h


Úradné hodiny – Stavebný úrad a referát rozvoja mesta:

pondelok: 8.00 - 11.30      12.30 - 16.00 h
utorok: neúradný deň
streda: 8.00 - 11.30      12.30 - 17.00 h
štvrtok: neúradný deň
piatok*: neúradný deň


Úradné hodiny – Kancelária primátora:

pondelok: 13.00 - 16.00
utorok: 13.00 - 16.00
streda: 13.00 - 17.00
štvrtok: 13.00 - 15.00
piatok: neúradný deň


Občanom odporúčame vykonať dezinfekciu rúk po vstupe do budovy.

Do pôsobnosti mestského úradu patrí najmä:
 • komplexná starostlivosť o majetok mesta
 • vydávanie súhlasu s umiestnením prevádzky, obchodu a služieb v meste ak to vyžaduje osobitný právny predpis, vydávanie osvedčení o registrácii SHR a povolenie predaja na trhových miestach
 • komplexná starostlivosť o odpadové hospodárstvo a čistotu v meste
 • komplexná starostlivosť o verejnú zeleň v meste a povoľovanie výrubov drevín
 • povoľovanie propagačných a reklamných systémov v meste
 • údržba mestských komunikácií
 • pôsobnosť stavebného úradu
 • evidencia o trvalom a prechodnom pobyte občanov v meste
 • evidencia domov a budov v meste
 • prevádzka predškolských a školských zariadení vo vlastníctve mesta
 • poskytovanie jednorázových príspevkov sociálnej pomoci, poskytovanie a zabezpečovanie opatrovateľskej služby
 • zabezpečenie písomnej agendy všetkých orgánov samosprávy mesta
 • zabezpečenie odborných podkladov a iných písomností na rokovanie MsZ a MsR
 • vykonávanie nariadení, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora

Prehľad základných kontaktov:
Informácie tel.: 033/6901 002, e-mail: informacie@msupezinok.sk
Primátor tel.: 033/6901 121, e-mail: primator@msupezinok.sk
Zástupca primátora
Prednosta tel.: 033/6901 141, e-mail: prednosta@msupezinok.sk
Podateľňa tel.: 033/6901 001, e-mail: podatelna@msupezinok.sk
Matrika tel.: 033/6901 012, e-mail: matrika@msupezinok.sk
Oddelenie majetku tel.: 033/6901 600, e-mail: majetkove@msupezinok.sk
Oddelenie školstva tel.: 033/6901 700, e-mail: skolstvo@msupezinok.sk
Oddelenie sociálnych vecí tel.: 033/6901 400, e-mail: socialne@msupezinok.sk
Oddelenie stratégie a životného prostredia tel.: 033/6901 200, e-mail: zivotne@msupezinok.sk
Oddelenie financií tel.: 033/6901 500, e-mail: ekonomicke@msupezinok.sk
Oddelenie stavebného poriadku a výstavby tel.: 033/6901 700, e-mail: stavebny.urad@msupezinok.sk
Hlavný kontrolór tel.: 033/6901 170, e-mail: kontrola@msupezinok.sk
Referát informačných technológií tel.: 033/6901 999, e-mail: it@msupezinok.sk
Projekty tel.: 033/6901 143, e-mail: projekty@msupezinok.sk

Úplný zoznam kontaktov na všetkých pracovníkov nájdete TU.

Poznámka: maximálna veľkosť prílohy e-mailu je 20 MB.