SOŠ Policajného zboru

Stredná odborná škola policajného zboru v Pezinku
 
Sídlo:
Fajgalská cesta 2
902 22 Pezinok
 
Kontakty:
telefón: 0961/54 67 01, 0961/54 11 11
fax:         0961/54 69 69
 
Riaditeľ:
plk. Mgr. Ladislav Dovičovič
 
 
Stručná história školy:
Stredná odborná škola Policajného zboru má 40-ročnú tradíciu. V roku 1969 rozhodla Federálna vláda ČSSR svojím uznesením vytvoriť Pohotovostný útvar Verejnej bezpečnosti, ktorý sa začal formovať v roku 1970 a súčasne začal vzdelávať nových policajtov v práporčíckej škole.
V roku 1991 bola rozkazom ministra vnútra Slovenskej republiky zriadená Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok (SOŠ PZ). Za obdobie svojej existencie škola pripravila množstvo príslušníkov Policajného zboru, ktorí sa úspešne uplatnili v rôznych profesiách, ktoré si činnosť PZ vyžaduje.

Zameranie školy a možnosti štúdia:
Pomaturitné kvalifikačné štúdium je denné štúdium pre policajtov (mužov a ženy), ktorí sú absolventmi stredných škôl s maturitou.
Podmienkou nástupu do školy je prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru. Do služobného pomeru prijímajú uchádzačov okresné a krajské riaditeľstvá PZ na základe výberového konania.
 
Na základe zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon), Výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o policajných stredných odborných školách č.73/2008 a ďalších interných predpisov, Stredná odborná škola PZ Pezinok poskytuje základné policajné vzdelanie.
V roku 2009 bol schválený Štátny vzdelávací program pre Stredné odborné školy Policajného zboru. Na jeho základe bol Strednou odbornou školou PZ Pezinok vypracovaný Školský vzdelávací program pomaturitného kvalifikačného štúdia v stredných odborných školách policajného zboru pre študijný odbor bezpečnostná služba, ktorý určuje dĺžku štúdia na 8 mesiacov, z toho 6 mesiacov prebieha teoreticko-praktická výučba a 2 mesiace poslucháči absolvujú odbornú prax na výkonných útvaroch PZ (viď www.minv.sk).
 
Škola dnes plní tieto hlavné úlohy:
  • Poskytuje základné policajné vzdelanie. Počas štúdia poslucháči získavajú základné vedomosti, zručnosti a návyky z oblasti služby poriadkovej polície, dopravnej polície, kriminalistiky, trestného práva, streleckej a telesnej prípravy a podľa potreby rezortu aj služby hraničnej a cudzineckej polície.
  • Všeobecná časť výučby je zameraná na zvládnutie základov nemčiny a angličtiny potrebnej pre profesijný praktický výkon služby policajta, na ovládanie práce s počítačom, na etiku a psychológiu policajnej práce a na zvládnutie registratúrneho poriadku.
  • Súčasťou štúdia sú aj praktické cvičenia, ktoré integrujú učivo viacerých predmetov. Štúdium na tejto škole končí maturitnou skúškou, ktorá pozostáva z praktickej a teoretickej časti.
 
Absolventi školy sú spravidla zaraďovaní na funkcie v základných policajných útvaroch. Po určitej dobe vo výkone služby, na základe požiadaviek útvaru, môžu byť vyslaní na pomaturitné zdokonaľovacie štúdium v Strednej odbornej škole Policajného zboru Bratislava - Devínska Nová Ves alebo študovať na Akadémii Policajného zboru v Bratislave - Rači.
Škola nezabúda ani na ďalší rozvoj osobnosti svojich študentov. Organizuje rôzne spoločenské, kultúrne akcie a telovýchovné podujatia. Množstvo študentov reprezentovalo školu v športových rezortných i mimorezortných súťažiach - judo, karate, streľba, lyžovanie, volejbal, futbal, cezpoľný beh, plávanie a i. Pre túto činnosť má škola vytvorené dobré podmienky.
Škola za zapája aj do medzinárodných aktivít. Spolupracuje s policajnými školami v Českej republike (Praha, Holešov, Brno, Zlín), v Poľsku (Koszalin), vo Francúzsku (Montbéliard). Je partnerom v projekte celoživotného vzdelávania Leonardo da Vinci, kde sa podieľa na spracovaní témy „Ľudské práva vo výučbe policajných škôl v krajinách EÚ“. Na tomto úseku spolupracuje s policajným školami v Katowiciach (Poľsko), v Holešove (ČR), v Nienburg/Wesser (Nemecko), v Loures (Portugalsko) a Cluj Napoca (Rumunsko).