Gymnázium

Gymnázium v Pezinku
 
 
Sídlo:
Senecká 2
902 01 Pezinok
 
Kontakty:
telefón: 033/641 36 39, 22 52, 24 95
web:      www.gymsenpk.edu.sk
 
Riaditeľ:
Mgr. Jana Solgová
 
 
Osemročné štúdium
Osemročné štúdium je zamerané na vyučovanie cudzích jazykov. Študenti majú možnosť vyberať si z týchto jazykov: anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky a ruský jazyk. V príme žiaci začínajú s vyučovaním jedného cudzieho jazyka podľa vlastného výberu, ktorý sa vyučuje päť hodín týždenne. V tercii si žiaci volia ďalší, v poradí druhý cudzí jazyk, ktorý sa vyučuje štyri hodiny týždenne.
Tiež si žiaci volia náboženskú, alebo etickú výchovu. Povinné vyučovacie predmety sú slovenský jazyk a literatúra, dva cudzie jazyky, náuka o spoločnosti, dejepis, geografia, matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, ekológia. V prvých štyroch ročníkoch sa vyučuje aj výtvarná a hudobná výchova. Ďalej sa vyučuje telesná výchova. V septime sú dve hodiny rozširujúce (voliteľné), v oktáve je osem hodín rozširujúcich (voliteľných).

Štvorročné štúdium
V štvorročnom štúdiu vyučujeme podľa alternatívneho učebného plánu, čo umožňuje škole výraznejšie diferencovať štúdium a profiláciu študentov podľa ich študijných schopností, potrieb a záujmov prostredníctvom voliteľných predmetov, ktoré sú sústredené do štvrtého ročníka. Povinné učebné predmety sú zaradené do prvého až tretieho ročníka.
Tento plán utvára priestor na zavedenie voliteľných predmetov, prípadne na rozšírené vyučovanie povinných predmetov, spolu v rozsahu 18-tich vyučovacích hodín. Je to možnosť na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí a zručností žiakov najmä z hľadiska ich prípravy na maturitné skúšky a na štúdium na vysokých školách.
V štvrtom ročníku sú povinné tieto predmety: slovenský jazyk a literatúra (3 hodiny), dva cudzie jazyky (spolu 6 hodín), voliť si môžu z piatich jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk, španielský jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk) a 3 hodiny telesnej výchovy (spolu 12 hodín). U nás v škole ponúkame študentom širokú škálu predmetov. Sú to najmä semináre z matematiky, fyziky, chémie, biológie, geografie, literatúry, dejepisu, spoločensko – vedný seminár, konverzáciu v cudzom jazyku, ďalší cudzí jazyk, ekonomiku, informatiku a programovanie.
Tiež sa dajú vyučovať aj povinné voliteľné predmety, ktoré sa v skrátenej forme vyučovali v prvom až treťom ročníku (matematika, fyzika, biológia, chémia, dejepis, geografia, náuka o spoločnosti).
Žiaci týmto plánom získajú štandartné všeobecné vzdelanie a prípravu na ďalšie štúdium na vysokej škole.