Rezidentská karta

Podmienky vydania rezidentskej karty (RK)

 1. V zmysle prevádzkového poriadku je možné vydať osobám, ktoré spĺňajú konkretne, nižšie uvedené požiadavky, tzv. rezidentskú kartu.
 2. Rezidentom je fyzická osoba, ktorá preukáže, že v zóne plateného parkovania, na Holubyho ulici vyznačenej dopravným značením "parkovacia zóna", má trvalý pobyt a súčasne nemá príjazd k dotknutej nehnuteľnosti z Hrnčiarskej ulice, fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na Radničnom námestí, na Kollárovej ulici a na ul. M. R. Štefánika.
 3. Právny nárok na vydanie RK nemá fyzická osoba, ktorá má v zóne plateného parkovania na uliciach podľa čl. IV. bod 2 Prevádzkového poriadku vyznačenej dopravným značením "parkovacia zóna" miesto podnikania a právnická osoba
 4. Rezidentské karty vydá prevádzkovateľ žiadateľom, ktorí splnia podmienky uvedené v čl. IV. bod 2 Prevádzkového poriadku, a to na základe písomnej žiadosti, s týmito prílohami:
  - fotokópia dokladu totožnosti,
  - fotokópia technického preukazu motorového vozidla, resp. vozidiel evidovaných na žiadateľov, ktorých EVČ bude vyznačené na RK,
  - fotokópia platného vodičského preukazu žiadateľa.
 5. Rezidentské karty sa vydávajú s platnosťou pre daný kalendárny rok v počte max. 2 ks na jednu bytovú jednotku nachádzajúcu sa v zóne plateného parkovania na Holubyho ulici vyznačenej dopravným značením "parkovacia zóna", na Radničnom námestí, na Kollárovej ul. a na ul. M. R. Štefánika a to bezplatne.
  V prípade požiadavky na každú ďalšiu RK je žiadateľ povinný zaplatiť cenu podľa platného cenníka.
 6. Rezidentská karta musí obsahovať:
  - číslo karty,
  - údaj o dobe platnosti karty,
  - evidenčné číslo vozidla, pre ktoré bola RK vydaná,
  - lokalitu, v ktorej RK platí.
 7. Držiteľ RK je oprávnený bezplatne parkovať v celej lokalite plateného parkovania na území mesta Pezinok.
 8. V prípade zmeny EVČ motorového vozidla je vydanie novej RK bezplatné.
 9. Za vydanie duplikátu RK v prípade jej straty alebo odcudzenia je rezident povinný uhradiť prevádzkovateľovi poplatok 10 € za kus.