Mestská polícia

Sídlo:
Radničné nám. č. 7 (budova MsÚ)
902 01 Pezinok

tel.:  033/6901 182 - stála služba
 033/6901 180 - náčelník MsP
 033/6901 181 - zástupca náčelníka MsP
 033/6901 183 - prevencia
 033/6901 185 - ref. priestupkov
 159 - linka tiesňového volania
e-mail:  igor.schwarz@msupezinok.sk
web:  www.msppezinok.sk
 www.facebook.com/Mestská-polícia-Pezinok-199591300627541/

služba občanom je zabezpečená nepretržite,
24 hodín denne


Legislatívne postavenie mestskej polície vychádza zo zákona o obecnej polícii, ktorý charakterizuje mestskú políciu ako poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.

Pri uskutočňovaní svojho poslania plní mestská polícia úlohy najmä na úseku:
 • ochrany verejného poriadku
 • boja proti páchaniu delikvencie na území Mesta Pezinok
 • zabezpečovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
 • odhaľovania, objasňovania a prejednávania priestupkov

Kompetencie:
 • zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
 • spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),
 • dbá o ochranu životného prostredia v obci,
 • dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
 • vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
 • objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:
  1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením
  a parkovisko,
  2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky,6) ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,
 • oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
 • oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
 • plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.
   
Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.
(Od roku 1993 mestská polícia vykonáva odchyt voľne sa pohybujúcich psov na verejnom priestranstve)

Náčelník a príslušníci MsP
Činnosť obecnej polície riadi jej náčelník. Za týmto účelom najmä
 • organizuje prácu príslušníkov obecnej polície,
 • podáva primátorovi správy o situácii na úseku obecných vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície; o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite,
 • spolupracuje s veliteľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi,
 • predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov,
 • zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov mestskej polície,
 • podáva starostovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov mestskej polície,
 • plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov primátora.

Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník mestskej polície. V obciach, kde je to účelné, môže obecné zastupiteľstvo na návrh starostu zriadiť funkciu stáleho zástupcu náčelníka.
Náčelník mestskej polície Pezinok: dočasne poverený Mgr. Igor Schwarz
Zástupca náčelníka mestskej polície: Mgr. Miloslav Bila.