6. deň: Lipno nad Vltavou - Nový Dvůr (Týn nad Vltavou) (120 km)

VYŠŠÍ BROD
... bol pôvodne trhovou dedinou na obchodnej ceste, vedúcej z Mühlviertlu do Čiech. Meno vzniklo pravdepodobne z označenia "vysoký alebo vyšší brod", na rozdiel od brodov, ktoré sa na Vltave nachádzali na jej "nižším" toku. Rožmberska vrchnosť udelila trhovisku dôležité privilégiá v roku 1524 a o štyri roky neskôr získalo mestečko povolenie na užívanie vlastnéj pečate. Pôvodný stredoveký ráz stavieb zničilo niekoľko rozsiahlych požiarov. Roku 1870 sa Vyšší Brod dočkal povýšenia na mesto. Obľúbenou pamiatkou nad regionálneho významu je cisterciánsky kláštor, založený Vokom I. z Rožmberka v roku 1259 ako rodová
nekropol

Rožmberk nad Vltavou
Mesto Rožmberk bolo založené v polovici 13. storočia. Ležalo na obchodnej ceste vedúcej z Českého Krumlova cez hraničné priesmyky do Linzu a ďalej na juh. Je spojené s významným šľachtickým rodom Rožmberkov, ktorí osídlili mesto a okolie a svojimi aktivitami priniesli kraji prosperitu, o čom svedčí štatút mesta ... Hrad pochádzajúci z polovice 13. storočia patrí medzi najstaršie hrady Vítkovcov, predchodcov jedného z najvýznamnejších českých šľachtických rodov - Rožmberkov.

Rožmberk nad Vltavou RC video
http://www.youtube.com/watch?v=35Relk8AgD4
http://www.youtube.com/watch?v=taHikFfwHEo&feature=endscreen&NR=1
Rožmitál na Šumave bol založený v polovici 13.storočia Vítkovcem Vokom v súvislosti s budovaním hradu Rožmberk nad Vltavou. Rovnako ako názov Hradu (Rosenberg) aj meno osady (Rosental) bolo odvodené zo znaku päťlistej ruže v erbe ich zakladateľa.
Prvá zmienka o Rožmitálu pochádza z roku 1259, kedy Vok z Rožmberka venoval podací právo k farskému kostolu v novej osade práve založenému cisteriánskemu kláštoru vo Vyššom Brode. Rožmitál bol zakladaný s cieľom, aby sa stal trhovou osadou pre hrad Rožmberk, ktorého podhradí nebolo na tento účel dostatočne vhodné. Preto bolo na založenie osady vyhliadnuté príhodné miesto pri starej obchodnej ceste z Horného Rakúska do Čiech.

Český Krumlov
Doba rozkvetu tohto malebného mesta je spojená s vládou pánov z Rožmberka (1302 - 1602), ktorí z Českého Krumlova urobili svoje sídelné mesto. Krumlov vtedy ležal v mieste, kde dochádzalo ku kontaktom medzi českým vnútrozemím, rakúskym a bavorským podunajským priestorom a severným Talianskom. To sa prejavilo aj na tvári mesta a zámku, ktorej vtlačila neopakovateľnú podobu talianska renesancia. Na konci 17. storočia, počas panovania rodu Eggenberků, bolo postavené barokové divadlo a prebudovaná zámocká záhrada. V čase Schwarzenberků získal Český Krumlov svoju barokovú podobu. Od 19. stor. sa okrem zrušenia mestských hradieb a brán žiadne zásadné zmeny neodohrali a centrum si tak zachovalo svoju historickú podobu.
http://www.ckrumlov.info/docs/cz/Cesky_Krumlov_in_videoshots.xml

Zlatá Koruna 
Až do polovice 13. storočia tu nebolo žiadne osídlenie. Až v roku 1263 tu kráľ Přemysl Otakar II. založil kláštor rádu cisterciánov, ktoré im úplné vyhovovalo: bolo totiž v údolí blízko rieky, stranou od hlavných ciest, pod horou Kleti, z ktorej po jej svahu mnísi zviedli do kláštora potok a nazvali ho Jordánek.

Klášter Zlatá Koruna
Přemysl Otakar II. daroval kláštoru, ktorý založil, údajný tŕň z Kristovej koruny, ktorý predtým dostal od francúzskeho kráľa Ľudovíta IX. Svätého. Na Premyslovo želanie bol kláštor podľa tejto relikvie nazvaný Svätá Tŕňová Koruna (Sancta Corona Spinea). Je doložené, že na začiatku 14. storočia došlo k zmene názvu na Zlatá Koruna, pravdepodobne v súvislosti s veľkým bohatstvom kláštora. Tento ľudový názov sa preniesol aj na obec vzniknutú v blízkosti kláštora.

České Budějovice
České Budějovice bolí založené ako kráľovské mesto v roku 1265. Lokaciji vybral na príkaz kráľa Přemysla Otakara II. jeho rytier Hirzo. Nové mesto malo predstavovať dosiaľ chýbajúcu základňu kráľovskej moci v južných Čechách, kde mali výraznu moc rody Vitkovcov a Rožmbergovcov. Tieto dve "'lokálne mocnosti" medzi sebou dlho súperili, až pokým obe nepotlačil ich spoločný nepriateľ - husiti. Mesto nadobudlo význam až po vojnách v roku 1785, kedy sa stalo sídlom biskupa novo vzniknutej českobudejovickej diecézy.

Hluboká nad Vltavou
Mesto Hluboká nad Vltavou leží na oboch brehoch rieky Vltavy. Jeho história je spätá s kráľovským hradom Hluboká. Hrad založil spolu s neďalekými Českými Budějovicami v polovici 13. storočia kráľ Přemysl Otakar II., ako oporu svojej moci na skalnatom ostrohu, pod ktorým opúšťa rieka Vltava rybničnú českobudejovicku panev. Osada vznikla v podhradí Hlboké, s pôvodným názvom Podhradie, bola povýšená na mestečko v r 1496 Viliamom z Pernštejna. Mesto Hluboká nad Vltavou, vznikla spojením osád podhradia, Hamr, Podskalí a Zámostí, a to sa stalo cisárskym rozhodnutím z r 1907. Ďalšie majitelia hradu Hluboká Ondřej Ungnad zo Sunieka, Jáchym z Hradca a jeho syn Adam postupne prestavali stredoveký hrad v renesančné sídlo. Od roku 1661 do r 1947 bol zámok v držbe rodu Schwarzenbergov, ktorí ho v rokoch 1839 -1871 prestavali do dnešnej podoby v duchu romantickej novogotiky podľa vzoru anglického Windsoru.

Týn nad Vltavou
je jedným z najstarších sídiel na juhu Čiech. Mesto je rozložené po oboch brehoch rieky Vltavy, neďaleko jej sútoku s Lužnicí. Počiatky Týna nad Vltavou sa datujú už do prvej polovice XI. storočia, kedy bolo územie v majetku pražského biskupstva. Bolo tu vybudované opevnené sídlo biskupského správcu a v jeho blízkosti sa rozrástla osada. Na mieste pôvodného správneho sídla bol v prvej polovici XIII. storočia založený hrad. Hrad zanikol koncom XVII. storočia, dnes môžeme na jeho mieste vidieť renesančný kamenný most, hradná priekopa a pozostatky valov.
K roku 1229 sa vzťahuje prvá písomná správa o meste, v ktorej okrem iného sa zmeňuje o drevenom moste, vtedy jedinom na úseku Vltavy medzi Českými Budějovicami a Prahou. Mesto bolo v priebehu histórie významné aj ako prekladisko soli v gmundenskéj oblasti, boli tu postavené dve solnice, soľ sa tu skladovala aj predávala. K preprave soli a ďalšieho tovaru boli používané ako lode, tak plte. Vltavotýnsko zostalo centrom  pltníctva až do začiatku XX.

Milevsko
Najbližšie okolie mesta bolo osídlené už v staršej dobe kamennej. Archeologické nálezy máme z mladšej doby bronzovej, doby halštatskej a laténskej. Slovanské osídlenie je doložené od 8. storočia. Na konci 12. storočia bolo Milevsko významnou križovatkou obchodných ciest. Prvá písomná zmienka z r 1184 hovorí o sídle bohatého veľmoža Jiřího z Milevska, ktorý tu v r 1187 zakladá premonštrátsky kláštor. Rehoľníci do Milevska prišli zo Želiv pod vedením opáta Jarlocha, pokračovateľa Kosmovej Kroniky slovenskej z rokov 1167-98. Kláštor po nasledujúce obdobie patril k najbohatším v Čechách a bol kultúrnym i hospodárskym centrom veľkej oblasti. Vplyv kláštora nachádzame aj na území dnešného Rakúska (kláštor v Drkolné). Historicky je aj doložená Milevská stavebná huta, ktorá sa podieľala na stavbe celého radu pamiatok dodnes zachovaných. Roku 1420 bol kláštor vypálený husitmi a väčšiny majetku sa zmocnila šľachta. Najprv bol vo vlastníctve rodu Rožmberkov, od r 1543 rodu Švamberkovcov a od r 1581 rodu Hodějovských z Hodejova, za ktorých bol premenený v panské sídlo.


Krasna Hora nad Vltavou
Krásna Hora bola založená na planine pod vrchom Strážnik (522 m nm), ktorý býval dôležitým strážnom miestom na župný hranici (od 10. storočia veľké župy Kamýcké). Názov mesta je odvodený od pôvodnej činnosti, dolovanie antimónu a zlata (červená krásna ruda - hora v pôvodnej slovančine baňa). Prívlastok "nad Vltavou" bol zavedený v roku 1907, aby bola vylúčená zámena s dvoma ďalšími rovnako nazývanými obcami v Čechách.
Presný dátum založenia obce nie je známe, je však známe, že už začiatkom 14.storočia sa u Krásne Hory dolovalo zlato, z ktorého kráľ Ján Luxemburský dal raziť zlaté mince. Osada však bola asi už skôr - asi koncom 13.storočia, kedy sa tu ťažilo zlato ryžovaním. Doly pri Krásnej Hory a v Pomuku (terajších Podmokom) pripadá Českej korune a Krásna Hora je za kráľa Jána Luxemburského pripomínaná medzi hornými mestami v Čechách.
Mesto získalo radu privilégií, ktoré potvrdili ďalší panovníci: Karol IV. (1351), Jiří z Poděbrad (1458), kráľ Vladislav (1479) a neskôr Ferdinand I. (1538).

Slapy
Najstaršia nepochybná zmienka o Slapech je z 10.srpna roku 1292, kedy český kráľ Václav II. zakladal kláštor Zbraslavský a v listine pripočítal rad dedín, ktoré sa potom stali kláštorným majetkom.

Nový Knín
Knín - vtedy ešte bez rozlíšenia na Starý a Nový sa prvý raz pripomína v roku 1186. Vtedy na tunajšom kniežacom dvore podpísali Kniežaťa Bedřich a Konrád II. Oto Znojemský mierovú zmluvu. Jej najvýznamnejším dôsledkom bolo definitívne začlenenie Moravy do zväzku krajín Koruny Českej.

V rokoch 1218 a 1219 pobýval v Kníne kráľ Přemysl Otakar I. So svojím synmi Václavom, Vladislavom a početnú družinou a vystavil tú listiny milevskému Kláštoru.
Ďalší rozvoj prinieslo objavenie zlatých ložísk v okolí. Niekedy pred rokom 1331 bol Knín rozdelený na neskorší Nový Knín, který sa najneskôr v roku 1331 stal mestečkom a neskôr mestom podliehajúcim Priamo kráľovskej komore, a Starý Knín, který zostal dedinou a dostal sa do rúk svetskej a neskôr cirkevnej vrchnosti. K do opätovného zlúčenia Nového a Starého Knína došlo v roku 1960.
 

 
NA STIAHNUTIE:

 

MAPA TRASY - 6. DEŇ:
Mapa trasy - 6. deň