Pezinok a Limbach už čoskoro spojí cyklochodník

Projekt cyklochodníka, ktorý bude spájať Pezinok s obcou Limbach, sa blíži do realizačnej fázy. Zhotoviteľ Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. prevzal stavenisko 8. septembra 2021. Momentálne prebiehajú na projekte vytyčovacie a prípravné práce. Predpokladaný termín ukončenia výstavby cyklochodníka je do ôsmich mesiacov od jej začiatku.

Cyklochodník Pezinok – Limbach prechádza z projektovej do realizačnej etapy. Jeho trasa v dĺžke 4 275,42 metrov povedie od železničnej stanice Pezinok cez ulice  Holubyho, Kupeckého, Hasičskú a Fajgalskú  až po hranicu katastra pri obci Limbach. Cieľom je  vytvoriť vhodné podmienky pre cyklistov a zaistiť bezpečnú cyklistickú dopravu.

Časť trasy bude vedená po jestvujúcich miestnych komunikáciách, zvyšok je riešený samostatnými cyklotrasami. Výstavba je členená na 5  úsekov.
 

Harmonogram výstavby úsekov cyklochodníka Pezinok – Limbach

1. etapa Úsek Hasičská september-november 2021
2. etapa Úsek Fajgalská 1 september – december 2021
3. etapa Úsek Fajgalská 2 september – december 2021
4. etapa Úsek Kupeckého október – december 2021
5. etapa Úsek Holubyho marec – august 2022

V mesiacoch september – december 2021 bude prebiehať realizácia stavebných prác.
V mesiacoch január – február 2022 je predpoklad prerušenia prác z dôvodu nepriaznivého počasia.
V mesiacoch marec – jún 2022 bude opätovne prebiehať realizácia stavebných prác.
V mesiacoch júl – august 2022 v súvislosti s ukončením prác je predpoklad realizácie odstraňovania prípadných závad a zabezpečenie kolaudačného konania.

 

 1. etapa – úsek Hasičská            

  Výstavba úseku pri Hasičskej ulici a v okolí areálu Rozálka sa začne už v septembri. Táto časť trasy sa začína za lávkou cez vodný tok Saulak, kde sú cyklisti vedení cez Hasičskú ulicu popri objekte vinárstva Vinkova až po hasičskú zbrojnicu prostredníctvom spoločnej cestičky pre cyklistov a chodcov. Šírka spoločnej cyklistickej cestičky je 3 metre. Spoločná cestička je vedená v priamom styku s miestnou komunikáciou.

  Následne budú cyklisti vedení samostatnou cyklistickou cestičkou  v trase jestvujúcej poľnej cesty popri vodnom toku Saulak, až po križovatku ulíc Fajgalská a Vinohradnícka, s rešpektovaním zamýšľanej trasy obchvatu Pezinka. Celý úsek bude tvorený asfaltovým dvojpruhovým cyklochodníkom s dvoma zelenými ostrovčekmi so stromami. Pozdĺž cyklochodníka budú osadené lavičky a smetné koše. Dĺžka úseku je 532,54 m.

 2. etapa – úsek Fajgalská 1            

  Cyklochodník začína na križovatke ulíc Fajgalská a Vinohradnícka a následne je vedený v jestvujúcom páse zelene vedľa existujúceho chodníka pred reštauráciou Vitamin Gallery sport Pub až po vjazd do Strednej odbornej školy Policajného zboru. Ďalej cyklistická trasa pokračuje popri jestvujúcej cestnej komunikácii až po most pred zberným dvorom. Celý úsek bude tvorený asfaltovým dvojpruhovým cyklochodníkom v šírke 3 m. Na začiatku úseku bude vybudovaná odstavná plocha pre cyklistov s mobiliárom vrátane cyklostojanu s pumpou. Dĺžka tejto časti trasy je 497,93 m.

 3. etapa – úsek Fajgalská 2            

  Cyklochodník sa v tomto úseku začína za mostom na Fajgalskej ceste, odbočením z hlavnej cesty na Limbach pred zberným dvorom. Následne sa cyklochodník delí na dve časti. Jedna vedie jestvujúcou poľnou cestou až po ostrú zákrutu na Okružnej ulici, čím bude vytvorené prepojenie ulíc Fajgalská a Okružná. Druhá časť pokračuje poza zberný dvor a motokárovú dráhu a následne vyústi opäť na Fajgalskej ceste.  Potom cyklochodník pokračuje pozdĺž cesty smerom na Limbach, oddelený pásom zelene od cestnej komunikácie. Jeho celkové ukončenie sa nachádza na začiatku obce Limbach na hranici katastrálnych území. Celý úsek bude tvorený dvojpruhovým cyklochodníkom s asfaltovým povrchom šírky 3 m s celkovou dĺžkou 1 417,48 m. Vetva spájajúca Fajgalskú a Okružnú ulicu bude na začiatku šírky 3 m, po rozvetvení šírky 2,5 m s celkovou dĺžkou 461,45 m.

 4. etapa – úsek Kupeckého            

  V tomto úseku vedie cyklotrasa od križovatky s Mladoboleslavskou ulicou po premostenie Saulaku na Kupeckého ulici. Navrhovaná cyklistická trasa je v celom úseku rozdelená na ľavú a pravú stranu komunikácie.

  V prvom úseku (križovatka Kupeckého a Mladoboleslavskej) je vpravo navrhnutý samostatný jazdný pruh pre cyklistov. Pruh bude odčlenený v rámci jestvujúcej šírky vozovky. Jazdný pruh pre cyklistov bude mať šírku 1,25 m a bude vyznačený vodiacim prúžkom a piktogramami na vozovke.

  Na ľavej strane je cyklistický pruh vedený v priestore jestvujúceho chodníka. V potrebnom rozsahu bude rozšírená vozovka komunikácie tak, aby bolo aj na ľavej strane možné zriadiť cyklistický pruh v šírke 1,25 m. Od priestoru pre peších bude oddelený cestným obrubníkom. Na konštrukcii vozovky bude doplnený o piktogramy. V tomto úseku budú upravené bezbariérové napojenia chodníka na vozovku v mieste križovania s jestvujúcimi miestnymi komunikáciami. Pozdĺžne parkovanie na ceste pri trhovisku, ktoré bolo povolené počas víkendov, už preto nebude ďalej možné. Vozovku komunikácie je zároveň nutné rozšíriť na potrebnú šírku a upraviť linky autobusových zastávok.

  Na konci úseku v priestore mosta cez Saulak budú cyklisti vedení po pravej strane vozovky v cyklistickom pruhu cez most.  Potom sa dostanú na spoločnú cestičku pre cyklistov a chodcov. V opačnom smere budú cyklisti vedení  po samostatnej jestvujúcej lávke. Dĺžka tohto úseku bude 623,93 m.

 5. etapa – úsek Holubyho            

  Na vozovke v časti od železničnej stanice po Holubyho ulicu bude vytvorený koridor pre cyklistov. V úseku po križovanie s Farskou ulicou bude cyklokoridor súčasťou jazdného pruhu pre motorové vozidlá. Od križovatky Farská-Holubyho je v pláne rozšírenie vozovky a doplnenie  cyklistického pruhu na oboch stranách, pričom jestvujúci chodník bude potrebné preložiť. Cyklistický chodník v mieste s križovatkou s Mladoboleslavskou ulicou bude doplnený k chodníku a jeho celková dĺžka bude 546 m.

 

Súčasťou stavby budú aj cyklo-odpočívadlá vybavené doplnkovou cyklistickou infraštruktúrou – lavičkami, smetnými košmi, stojanmi na bicykle, stojanmi na bicykle s pumpou, cyklistické zábrany.  

Zhotoviteľom stavby je víťaz verejného obstarávania firma Swietelsky-Slovakia spol. s r. o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava. Cena diela je 895 817,65 € s DPH. Cyklochodník Pezinok – Limbach sa realizuje vďaka podpore z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program. Výška nenávratného finančného príspevku je max. 685 433,77 €.

O harmonograme prác, prípadných zmenách a aktualizáciách v rámci jednotlivých etáp a o dopravných obmedzeniach v súvislosti s výstavbou vás budeme priebežne informovať prostredníctvom mestských médií.

Cyklochodník Pezinok - Limbach - mapa

Logá