Územnoplánovacia informácia mesta Pezinok

Územnoplánovacia informácia mesta Pezinok je dokument, ktorý poskytuje iba základné údaje o záujmovom území, ako sú poloha, funkčné využitie vybraného územia a informáciu o zverejnenej územnoplánovacej dokumentácii. Záujmovým územím môže byť jedna parcela, alebo súbor viacerých parciel, prípadne inak vymedzené územie.

Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu:

 

USMERNENIE PRED PODANÍM ŽIADOSTI O ÚZEMNOPLÁNOVACIU INFORMÁCIU

Skôr ako vyplníte Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu, pokúste sa najprv získať komplexné informácie o území, kde sa nachádza Váš záujmový pozemok. Nahliadnite, prosím, do Územného plánu mesta Pezinok a do Zmien a doplnkov č. 1/2018 Územného plánu mesta Pezinok, zverejnených na webovej stránke mesta.

 Stručný postup:

 1. Pre získanie regulatívov zástavby, je najskôr potrebné vedieť polohu pozemku/územia na území mesta Pezinok. Môžete ju zistiť napríklad prostredníctvom webovej stránky katastra.
   
 2. Regulácia je v zastavanom území mesta v Územnom pláne mesta Pezinok rozdelená do jednotlivých urbanistických blokov s priradením čísla, sú vymedzené v záväznom výkrese č. 6. V tabuľkách na ľavej strane výkresu č. 6l, resp. na konci textovej záväznej časti možno podľa čísla urbanistického bloku nájsť stanovenú reguláciu. Na ostatnom území Mesta Pezinok je funkčné využitie stanovené podľa jednotlivých krajinných prvkov v zmysle legendy v záväznom výkrese č. 2 (podľa farby plochy). Výkresy č. 2 a 6 sú podkreslené katastrálnou mapou.

  Po zistení polohy pozemku si potrebujete otvoriť:

  V záväznej časti Územný plán mesta Pezinok (platný od 1. 4. 2017, VZN č. 11/2016)

   

  V záväznej časti Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Pezinok č. 1/2018 (platné od 26. 3. 2021, VZN č. 4/2021)

 3. Územnoplánovacia informácia nie je právne záväzná, je platná do schválenia zmien a doplnkov územného plánu, ktoré sa týkajú predmetného územia, respektíve do schválenia nového územného plánu.
   
 4. Pre vydanie územnoplánovacej informácie nie je potrebný súhlas vlastníka predmetného pozemku, požiadať o ňu môže každý.


Vyplnenú žiadosť o územnoplánovaciu informáciu môžete poslať poštou na adresu:
MsÚ Pezinok, Referát rozvoja mesta, Radničné nám.7, 902 01 Pezinok
alebo emailom na podatelna@msupezinok.sk (nie na konkrétneho pracovníka úradu), urýchlite tak celý proces.