Symboly

Logo Pezinka - nový logotyp Pezinka bol schválený odbornou komisiou 23. 1. 2007; má prezentovať mesto najmä v oblasti propagácie, kultúry a rozvoja partnerských vzťahov. Logo má pomôcť nielen lepšie identifikovať aktivity podporené samosprávou mesta, ale tiež zrejmejšie ako heraldický znak vyjadrovať charakter Pezinka. Malo by sa stať základom pre jednotný vizuálny štýl mesta.

Charakteristika loga autorom: značka logotypu obsahuje štylizované písmeno P (Pezinok), štylizovaný strapec hrozna, ako symbol vinárstva a vinohradníctva. Vrchná krivka znázorňuje masív Malých Karpát. Strohá typografia vhodne dotvára výtvarnosť značky logotypu. Logotyp ako celok obsahuje jednoduché a „čisté“ formy, je moderný, dynamický a ľahko identifikovateľný, čím charakterizuje Pezinok ako moderné, dynamicky sa rozvíjajúce malokarpatské mesto s vinohradníckou tradíciou.


Erb Pezinka
- v zelenom štíte zlatou žiarou obkolesená Panna Mária s korunou na hlave a červenom plášti, stojaca na kosáku strieborného mesiaca a zlatej zemi. Pezinok používal najneskôr od 15. storočia (azda aj od 14. stor.) vo svojich pečatiach symbol Immaculaty (nepoškvrnenej Panny Márie - patrónky farského kostola), stojacej na mesiaci a obkolesenej žiarou.

V roku 1647 cisár Ferdinand III. povýšil Pezinok na mesto a potvrdil aj používanie jeho najstaršieho symbolu. Došlo však k pretvoreniu erbu, k ikonograficky zaujímavej situácii: svätica sa interpretovala ako sv. Anna, no s atribútmi, ktoré treba pripísať Immaculate (sv. Anna stojí na polmesiaci, na hlave má korunu, spoza nej ohnivá žiara - slnko).
Najčastejším atribútom sv. Anny je najmä drobná postavička Panny Márie. Je nesporné, že táto skutočnosť súvisela s reformáciou a so správou mesta, ktorá vtedy bola v rukách evanjelikov.

Až do začiatku 20. storočia používal Pezinok svoj symbol bez štítu. Vlastný erb teda vznikol až v roku 1902 pri vytvorení nového pečatidla (pečatidlo Ignáca Felsenfelda) a používal sa do roku 1947.
Obdobie  po roku 1948 bolo charakterizované úsilím potlačiť cirkevnú symboliku a spojiť historický symbol s motívom vinohradníctva. Napokon však roku 1990 mesto zaviedlo do používania svoj najstarší symbol, ale v heraldickej štylizácii - v zlatom štíte stojaca svätica v zeleno-červenom rúchu s dieťaťom na rukách. Išlo teda o symboliku Panny Márie s malým Ježiškom na rukách. O rok neskôr - 21. októbra 1991 - prijalo mesto dnešnú úpravu svojho symbolu.

 

Zástava Pezinka je historická. Pochádza z roku 1649. Je zložená z dvoch vodorovných pruhov: zeleného a červeného. Ukončená je tzv. lastovičím chvostom.