Územný plán mesta

  • Základný komplexný dokument, ktorým sa koordinujú činnosti v území. Je súčasťou územno-plánovacej dokumentácie, ktorú musí mať povinne zo zákona schválenú každá obec nad 2000 obyvateľov.
  • Ide o mnohovrstevnatý dokument, ktorý vzniká  niekoľko rokov, je pripomienkovaný organizáciami, inštitúciami, verejnosťou a je verejne prerokovaný.
  • Územie mesta sa postupne rozvíja a každé štyri roky treba územný plán prehodnotiť, resp.aktualizovať. Aktualizácia sa môže zabezpečiť aj prostredníctvom zmien a doplnkov.
  • Územný plán obstaráva odborne spôsobilá osoba, vypracováva tím odborne spôsobilých špecialistov a schvaľuje obecné/mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením.


Viac: Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov

 

SCHVÁLENÁ DOKUMENTÁCIA

ZMENY A DOPLNKY č. 1/2018 - platné od 26. 3. 2021

 


ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PEZINOK - platný od 1. 4. 2017

 

Dokumenty sú digitálnymi kópiami originálov, ktoré sú uložené na Mestskom úrade v Pezinku.