Vyhradenie parkovacieho miesta pre občanov so ZŤP

Vyznačené miesto pre osobu ZŤPVyhradené môže byť len parkovacie miesto pre osobu zdravotne ťažko postihnutú.

Podmienkou pre vyhradenie parkovacieho miesta je, aby osoba ZŤP bola odkázaná na individuálnu dopravu osobným motorovým vozidlom, čo musí byť uvedené v Posudku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Žiadateľ  musí vyplniť žiadosť, ktorá je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu, na referáte dopravy a technickej infraštruktúry,  alebo si ju môže stiahnuť zo stránky Mesta. Následne ju spolu s povinnými prílohami doručí na mestský úrad.  Základnou podmienkou, ktorú musí spĺňať je trvalý pobyt v lokalite, kde žiada o vyhradenie parkovacieho miesta. Ďalej musí mať preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, posudok úradu práce, ktorý potvrdzuje odkázanosť na individuálnu prepravu a situačný  náčrt.  Žiadateľ musí byť držiteľom vodičského preukazu a zároveň byť vlastníkom alebo spoluvlastníkom vozidla a nepodnikať s ním, nesmie však vlastniť garáž, ani rodinný dom s dvorom.

Za rovnakých podmienok o vyhradenie parkovacieho miesta žiadajú aj príbuzní zdravotne ťažko postihnutých detí.

Realizácia vodorovného dopravného značenia (striekanie čiar a piktogramov ZŤP) sa realizuje v období od 1. mája do 30. októbra podľa poveternostných podmienok.