Mestské lesy

Dubový lesV súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších noviel prešlo na Mesto vlastníctvo časti LHC (Lesného hospodárskeho celku) Pezinok v k.ú. Pezinok o výmere cca 1171,87 ha. V súčasnosti platnom desaťročnom (2009-2018) Lesnom hospodárskom pláne (LHP) tvoria lesný celok (LC) Mestské lesy Pezinok (MLP). Nachádzajú sa na úbočí Malých Karpát a sú ohraničené od severu lesnou cestou Žlábek, začínajúcou nad kameňolomom, až po Pezinskú Babu, od východu a juhovýchodu katastrálnou hranicou k.ú. Pezinok. Na juhozápade siahajú až po vinohrady.

V súčasnosti sú lesné porasty tvorené najmä čistými bučinami, v spodných partiách na hranici s vinohradmi sa vyskytujú dubiny s prímesou ďalších drevín a v hrebeňových partiách suťové vrcholové bučiny. MLP sa nachádzajú na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty.

Z vlastníctva lesov nevyplýva len ekonomické zhodnocovanie produktov lesa, ale najmä zodpovednosť za to, že les bude plniť všetky svoje celospoločensky užitočné funkcie. Po nadobudnutí vlastníckych práv k lesom, zvolilo Mesto Pezinok formu nájomno zmluvného partnerstva so Západoslovenskými lesmi , š.p. Bratislava. Po transformácii sú od 1.1. 2000 ich nástupníckou organizáciou Lesy SR, š.p. Banská Bystrica . Zmluva o zabezpečení hospodárenia v lesoch medzi Mestom a Lesmi (nájomca), zastúpenými Lesnou správou Pezinok (tel. č. 033/640 80 50), bola uzavretá v apríli 1993 a v znení noviel a dodatkov platí i v súčasnosti. Je založená na princípe komplexnej starostlivosti, pričom nájomca je povinný zabezpečiť plnenie všetkých činností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Jedná sa predovšetkým o plnenie predpisov v pestovnej a ťažbovej činnosti tak, ako sú zakotvené v LHP. Okrem toho sa starostlivosť dotýka protipožiarnych a protipovodňových opatrení, údržieb ciest a zvážnic, ochranných služieb apod. Podmienky zmluvy zaväzujú nájomcu k hospodárnosti z hľadiska reálne dostupných možností a k rešpektovaniu všeobecne záväzných nariadení Mesta a pokynov primátora. V zmluve Mapa s vyznačením mestských lesov, štátnych lesov a urbáraje pevne dohodnutá organizácia hospodárenia a finančné vzťahy. Na základe vzájomne odsúhlaseného plánu ťažby a pestovnej činnosti sa každoročne dodatkom stanoví nájomné za 1m3 vyťaženej drevnej hmoty. Ťažbu dreva zabezpečuje zmluvný partner dodávateľsky živnostníkmi a to ťažobnými skupinami zo stredného Slovenska, ako aj z pezinského regiónu. Súčasťou odbornej správy MLP sú aj pravidelné víkendové strážne služby pracovníkov Lesnej správy, zamerané predovšetkým na predchádzanie požiarom, prípadne ich včasné zisťovanie. Význam pohybu pracovníkov LS v lesoch nielen o víkendoch je však potrebné vidieť aj v predchádzaní a postihoch za porušovanie ďalších právnych predpisov (nepovolená ťažba dreva, pytliactvo, nepovolený vjazd motorovými vozidlami).

Od roku 2008 sa na území LC MLP hospodári v zriadenom objekte PRO SILVA „Obrázky“. Tento objekt bol zriadený na demonštráciu prírode blízkych postupov vo výchove a obnove lesných porastov s cieľom dosahovať v budúcnosti čo najvyšší ekonomický efekt z dopestovanej drevnej hmoty pričom sprievodným javom je, čo najvyššie percento prirodzenej obnovy. S tým súvisí výrazné šetrenie finančných prostriedkov na pestovnú činnosť pri neustálom zvyšovaní hodnoty ostatných mimoprodukčných funkcií lesa.
Nakoľko v roku 2008 sa skončila platnosť desaťročného LHP pre LC MLP pracoval v roku 2008 odborne spôsobilý vyhotoviteľ LHP na jeho obnove. V prvom roku platnosti LHP, t. j. v roku 2009, sa hospodárilo podľa tzv. provizória, ktoré je následné zapracované do definitívnej verzie LHP na decénium.
Cieľom vedenia Mesta, ako aj zmluvných partnerov je, aby mestské lesy plnili všetky svoje celospoločensky užitočné funkcie. To znamená nielen funkciu ekonomickú, ale aj rekreačnú, ochrannú a zdravotnú.