Výzva na zaplatenie daňových nedoplatkov

Táto informácia bola publikovaná od 08. 11. 2022 do 21. 11. 2022

Ilustračné fotoVýzva na zaplatenie daňových nedoplatkov  v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní – daňový poriadok a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Mesto Pezinok upozorňuje občanov a právnické osoby na zaplatenie nedoplatkov za daň z nehnuteľnosti, daň za psa, prenájom pozemku a poplatok za komunálny odpad.

Vzhľadom na vysoký počet nedoplatkov na dani z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad Mesto Pezinok vyzýva občanov, aby si vo vlastnom záujme preverili splnenie daňových a poplatkových povinností. V prípade neuhradenia nedoplatkov, pristúpi obec k vymáhaniu nedoplatkov v exekučnom konaní. Aby sa predišlo týmto nepopulárnym opatreniam, odporúčame vyrovnať si svoje záväzky čo najskôr. Ohľadne nedoplatkov a možnosti ich úhrad sa môžete informovať telefonicky na tel. č. 033/6901 520, 033/6901 522,033/6901 523.

Zároveň pripomíname, že sa blíži termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. Všetky zmeny na dani z nehnuteľnosti, ktoré sa udiali v priebehu roka 2022, sú predmetom daňového priznania na rok 2023 a je potrebné ho podať najneskôr do 31. januára 2023.