Pezinok poskytne účelové dotácie

Táto informácia bola publikovaná od 04. 11. 2022 do 30. 11. 2022

Ilustračné foto

Do 30. novembra 2022 môžu občania požiadať o pridelenie účelových dotácií z rozpočtu mesta Pezinok na rok 2023. Dotované sú oblasti - sociálna pomoc, kultúra, šport, životné prostredie. Podmienkou prijatia žiadosti sú vyrovnané záväzky voči mestu Pezinok, 10 % spolufinancovanie činnosti / projektu žiadateľom a použitie prostriedkov v roku 2023. 

 

Mesto môže poskytnúť dotácie za podmienok ustanovených vo VZN č.8/2020 o dotáciách v znení VZN č.3/2021 a VZN č.5/2021 len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.  Celé VZN nájdete tu: https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/samosprava/VZN/vzn2020_08.pdf.

Predmet činnosti žiadateľa musí súvisieť s účelom, na ktorý dotáciu požaduje. O poskytnutie môže požiadať fyzická osoba - podnikateľ  alebo právnická osoba s miestom podnikania alebo sídlom na území mesta Pezinok, alebo právnická osoba, ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta Pezinok, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta Pezinok


Dotácia môže byť žiadateľovi poskytnutá len na základe písomnej žiadosti s povinnými prílohami:

  • doklad o pridelení IČO;
  • doklad o zriadení účtu v bankovej inštitúcii alebo potvrdenie banky o vedení účtu, alebo bankový výpis nie starší ako 3 mesiace (akceptuje sa aj výpis z internetbankingu), že majiteľom účtu je žiadateľ;
  • stanovy;
  • doklad o štatutárnych zástupcoch žiadateľa;
  • u platiteľa DPH doklad o pridelení IČ DPH.


Uvedené prílohy, okrem bankového výpisu, predkladá žiadateľ, len ak žiada o dotáciu prvý raz, ak došlo k zmene v údajoch alebo ak od podania poslednej žiadosti uplynuli 3 roky.

Žiadateľ predkladá žiadosť na každý projekt osobitne v jednom originálnom vyhotovení vrátane všetkých požadovaných príloh s označením oblasti podpory.

Ak žiadateľ podáva viacero žiadostí v jednom rozpočtovom období v rovnakej oblasti, druhá a každá ďalšia žiadosť už nemusia obsahovať prílohy.

Tlačivo žiadosti o dotáciu mesta Pezinok je k dispozícii v klientskom centre na prízemí Mestského úradu Pezinok a na webovej stránke mesta: https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/samosprava/tlaciva/ziadost_o_dotaciu.pdf

 

Žiadosť je potrebné zaslať alebo odovzdať do 30. novembra 2022 na adresu:
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok – podateľňa. Rozhoduje dátum pečiatky podateľne.