Prehľad predpisov

Právne predpisy:
  • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
  • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,
  • ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú činnosti samosprávy.

Zbierky zákonov Slovenskej republiky sú k nahliadnutiu:
  • na právnom oddelení Mestského úradu v Pezinku, I. poschodie, č. d. 3, 4, 5.