Zasadnutie Mestskej rady dňa 23. 05. 2022

Zverejnené od 19. 05. 2022 do 23. 05. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Zápisnica


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 23. mája 2022 (pondelok) o 14.00 hod. v rokovacej miestnosti na I. poschodí Historickej radnice, M. R. Štefánika 1, 902 01 Pezinok:

  1. Otvorenie MsR a schválenie programu
  2. Návrh VZN č. X/2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Pezinok
  3. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Pezinok
  4. Návrh VZN č. X/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
  5. Obchodná verejná súťaž – nájom pozemkov (vinobranie 2022)
  6. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku (FORTE EXTRA, s. r. o.)
  7. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na dodanie elektrickej energie
  8. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na dodanie zemného plynu

     


Prílohy: