VZN č. 15/2015

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady