VZN č. 1/2002 (ZRUŠENÉ)

o verejnom poriadku

M E S T O     P E Z I N O K
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2002

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku
- na základe §6 ods. 1. zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. G) a m) cit. zákona sa uznieslo dňa 28. 2. 2002 na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"):

Úvodné ustanovenia

§ 1
Predmet úpravy

VZN sa vydáva za účelom ustanovenia pravidiel správania sa, ktoré prispejú k zdravým podmienkam života a práce obyvateľov, k ochrane životného prostredia, k zabezpečeniu verejného poriadku v Meste Pezinok.

§ 2
Cieľ úpravy

Cieľom predaja VZN je vytvoriť podmienky lepšej informovanosti obyvateľov a tým vytvoriť možnosť dodržiavania pravidiel správania sa osôb na území mesta.

§ 3
Prevencia

Pri svojej činnosti sa zamestnanci Mesta riadia zásadou predchádzania porušovania normatívnych právnych aktov pred uplatňovaním sankcií za ich porušenie.

§ 4
Ochrana životného prostredia

 

 1. Zakazuje sa užívanie verejného priestranstva (viď § 3 VZN č. 14/98 o miestnych poplatkoch) v rozpore s účelom jeho využitia najmú parkovaním a odstavovaním motorových a nemotorových vozidiel na verejnej zeleni a na chodníkoch, poškodzovaním nízkej a vysokej zelene a zariadení detských ihrísk, lavičiek a pod.
 2. Opakované parkovanie nákladných vozidiel nad 3,5t celkovej hmotnosti, autobusov, pojazdných mechanizmov, návesov, prívesov a odstavovanie opravovaných vozidiel, zjavne nepojazdných vozidiel a vozidiel bez tabuľky (tabuliek) s evidenčným číslom ich majiteľmi na verejných priestranstvách je prípustné, len na základe povolenia Mesta a podliehania spoplatneniu miestnym poplatkom za užívanie verejného priestranstva. (VZN č. 14/98 o miestnych poplatkoch). Mesto vydáva žiadateľom povolenia k užívaniu verejného priestranstva, v ktorom je určené miesto parkovania, prípadne osobitné podmienky pre užívanie vyhradenej časti verejného priestranstva, ktoré žiadateľ je povinný rešpektovať.
 3. Povinnosti majiteľa podľa odseku 2 má podľa povahy situácie aj jeho držiteľ, vodič alebo vykonávateľ opravy vozidla.

 

§ 5
Povinnosti majiteľov nehnuteľnosti

 

 1. Majiteľ je povinný zabezpečiť čistotu a poriadok aj na časti verejného priestranstva, ktorá je bezprostredne priľahlá k jeho nehnuteľnosti (najmä chodníky, predzáhradky, priekopy, okolie záhrad a hospodárskych objektov a pod.). V zimnom období je majiteľ povinný udržiavať chodník, ktorý je priľahlý k jeho nehnuteľnosti v bezpečnom a priechodnom stave bez snehu a ľadu.
 2. Povinnosti majiteľa podľa ods. 1 má podľa povahy veci aj držiteľ, správca, vykonávateľ práva hospodárenia nájomca, užívateľ alebo iná osoba v postavení umožňujúcom nakladanie s vecou.

§ 6
Osobitné povinnosti právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie

Právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie sú povinné udržiavať čistotu a poriadok na užívanom pozemku, alebo inej nehnuteľnosti tak, aby nenarušili vzhľad alebo prostredie mesta.

§ 7
Nočný kľud

 

 1. Doba nočného kľudu sa na území mesta určuje od 22.00 do 6.00 v každom kalendárnom dni. Spôsob ochrany nočného kľudu je určený v osobitnom predpise (§ 47 ods. 1 písm. b zák. SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
 2. Dobou určenou na odpočinok a regeneráciu síl (ďalej len doba "odpočinku") sa rozumie:
  a) v pracovné dni doba od 0.00 do 6.00 hod. a od 22.00 do 24.00 hod.
  b) v sobotu doba od 0.00 do 6.00 hod. a od 20.00 hod. do 24.00 hod.
  c) v nedeľu doba od 0.00 do 24.00 hod.
 3. Na dni, ktoré sú štátom uznanými sviatkami sa vzťahuje určenie doby odpočinku ako na nedeľu.
 4. Výkon činnosti, ktoré narušujú možnosť odpočinku, najmä práce a činnosti obťažujúce hlukom alebo inými obdobne účinným spôsobom, je v dobe odpočinku zakázaný. Zákaz sa nevzťahuje na činnosti, ktoré si vyžadujú naliehavý alebo významný záujem mesta.

§ 8
Povinnosti majiteľov (držiteľov) psov

 

 1. Voľný pohyb psov na verejnom priestranstve je prísne zakázaný. Na verejnom priestranstve sú majitelia (držitelia psov povinní zabezpečiť ich pohyb a správanie tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu alebo ohrozeniu osôb a zvierat alebo k poškodeniu majetku. Majiteľ (držiteľ) je povinný vybaviť svojho psa dostatočne pevným vodítkom s obojkom, prípadne, ak to vyžaduje situácia, aj náhubkom. Ďalej majiteľ (držiteľ) psa je povinný na obojok pripevniť známku s identifikačným číslom vydaným MsÚ pre potreby kontroly alebo zistenia adresy majiteľa (držiteľa) psa pre prípad jeho straty. Majiteľ alebo držiteľ psa ho smie zveriť do starostlivosti len takej osobe, ktorá je spôsobilá zvládnuť spoľahlivo správanie psa v každej situácii.
 2. Majiteľ je povinný zabezpečiť, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvo a verejné prístupné priestory (najmä detské pieskoviská, obchody, predajné stránky a pod.) a nepoškodzoval výsadbu zelene, kvetinové záhony a trávniky. V prípade znečistenia verejného priestranstva, je majiteľ (držiteľ) psa povinný túto nečistotu odstrániť, alebo zabezpečiť jej odstránenie na vlastné náklady.

 

§ 9
Odchyt psov

 

 1. Voľne pobehujúci pes bude odchytený. O odchyte psov vedie Mestská polícia evidenciu, ktorá obsahuje dátum odchytu, miesto odchytu, záznam o rase psa, jeho správaní, o identifikačnej známke, prípadne iných charakteristických okolnostiach odchytu.
 2. Majiteľ je oprávnený prevziať si odchyteného psa, ak hodnoverne preukáže svoje vlastníctvo. Súčasne majiteľ uhradí Mestu skutočné náklady za odchyt a starostlivosť o psa.
 3. Odchyt psov a nakladanie s nimi sa uskutočňuje v súčinnosti s príslušnými štátnymi orgánmi alebo v medziach ich pokynov (§ 29 a nasl. zák. č. 115/95 Z. z. o ochrane zvierat).
 4. Povinnosti majiteľa psa podľa § 7 a 8 tohto VZN sa vzťahuje aj na osobu, ktorej majiteľ psa zveril do starostlivosti.

 

§ 10
Osobitné užívanie verejného priestranstva

Osobitné užívanie verejného priestranstva je prípustné len na základe povolenia vydaného rozhodnutím Mesta, ak osobitný predpis nestanovuje inak (VZN č. 14/98 o miestnych poplatkoch).

§ 11
Správanie sa na verejnosti

 

 1. Každý je povinný sa správať na verejných priestranstvách a verejnosti prístupných miestach tak, aby nedochádzalo k znečisteniu týchto priestorov, verejných zariadení a budov, ku vzniku škôd najmú k obťažovaniu spoluobčanov hlukom, svojvoľným zásahom do ich slobodného pobytu.
 2. Majitelia a prevádzkovatelia verejne prístupných priestorov a organizácie poriadajúce verejné akcie sú povinní zabezpečiť v týchto priestoroch poriadok a čistotu, ustanovenia § 4 až 7 tohto VZN týmto ustanovením nie sú dotknuté.

 

§ 12
Osobitné ustanovenia o zabezpečení verejného poriadku v rekreačných oblastiach

 

 1. Rekreačnými oblasťami (ďalej len RO) v rámci katastrálneho územia Mesta Pezinok sú:
  1. RO Slnečné údolie
   Leží v centre CHKO (chránenej krajinnej oblasti) Malé Karpaty na SZ od centra mesta asi 9 km za obcou Limbach v hornej časti doliny modelovanej Mestským potokom.
   V oblasti sa nachádza 134 chát.
  2. RO Reisinger
   Leží v CHKO Malé Karpaty na SZ od centra mesta asi 7 km za obcou Limbach, vľavo pod RO Slnečné Údolie. V oblasti sa nachádza 27 chát.
  3. RO Leittne
   Ležia na SZ od centra mesta, za obcou Limbach po pravej strane Mestského potoka. V oblasti sa nachádza 59 chát
  4. RO Baba
   Leží na SZ v okrajovej polohe katastrálneho územia mesta, v CHKO Malé Karpaty vo výške 520 m. n. m. Nachádza sa tu 14 chát.
  5. RO Stupy
   Leží na SZ od centra mesta 6 km od štátnej cesty Pezinok - Baba - Malacky v Hrubej doline tvorenej potokom Blatina - Saulak.
   V oblasti sa nachádza 85 chát.
  6. RO Kučišdorfská dolina
   Leží na severe od centra mesta po pravej strane štátnej cesty Pezinok - Baba - Malacky. V oblasti sa nachádza 227 chát.
  7. RO Krkavec
   Leží v katastrálnom území Grinava, nad obcou Limbach, vzdialená od sídelného útvaru Pezinok asi 5 km. V oblasti sa nachádza 25 chát.
 2. V rekreačných oblastiach sa okrem obmedzení platných na celom území Mesta Pezinok naviac zakazuje:
  1. chov a voľný pohyb domácich, zdomácnených a hospodárskych zvierat nielen v RO, ale aj v lesoch
  2. v dňoch pracovného voľna a v dňoch pracovného pokoja rušiť hlukom, spevom, krikom a tak obťažovať iných návštevníkov rekreačnej oblasti
  3. vykonávať údržbu resp. umývanie motorových vozidiel
  4. oplocovanie pozemkov, výsadba drevín bez predchádzajúceho súhlasu mesta, výstavba objektov okrem skladu na drevo o zastavanej ploche do 7 m2, suchého WC do plochy 1 m2. Výstavba uvedených stavieb podlieha ustanoveniam zák. č. 50/76 Zb. v platnom znení
  5. budovanie spevnených plôch a zábran prístupu k jednotlivým objektom chát
  6. spaľovať odpady a materiály, ktoré znečisťujú ovzdušie dymom a zápachom
  7. mať v chode naštartovaný motor motorových vozidiel nad nevyhnutný čas

   

 

§ 13
Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Sankcie za nedodržanie povinností alebo za porušenie zákazov ustanovených v tomto VZN sú upravené v osobitných predpisoch (napr. § 46, 7, 48, 49 a 50 zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch, § 13 ods. 8 zákona o obecnom zriadení, § 105, 106 zák. č. 50/76 Zb. stavebný zákon...).
 2. Zvlášť prísne sa bude posudzovať porušenie VZN č. 11/97 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely a iných predmetov spôsobujúcich detonáciu v rekreačných oblastiach.

 

§ 14

 

 1. V sporných prípadoch a v podrobnostiach pri uplatňovaní tohto VZN rozhoduje primátor.
 2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN č. 1/2001 o verejnom poriadku.
 3. Toto VZN nadobúda účinnosť po uplynutí 15 dní odo dňa, v ktorý bolo po schválení MsZ vyvesené na úradnej tabuli Mesta a súčasne je prístupné na Mestskom úrade.

 Ing. Ivan Pessel    
primátor mesta